Mirė kun. Adolf Trusevič CM (1919–2001)
 

Balandžio 8 dieną Krokuvoje, Šv. Vincento Pauliečio kunigų misionierių vienuolijos namuose, mirė ilgametis Sudervės parapijos klebonas kun. Adolf Trusevič. Kun. A. Trusevič gimė 1919 m. spalio 31 d. Senųjų Trakų parapijoje, valstiečių šeimoje. Mokėsi Senuosiuose Trakuose, vėliau Krokuvoje ir Vilniuje. Baigęs Vilniaus kunigų seminariją, 1945 balandžio 8 d. arkivyskupo Romualdo Jalbžykovskio buvo įšventintas kunigu. Buvo paskirtas Vilniaus misionierių bažnyčios rektoriumi ir ten dirbo iki bažnyčios uždarymo 1949 m. vasario 14 d. Vėliau darbavosi Turmante, Alionyse, 1956 m. perkeltas į Sudervę, kur ištarnavo 41 metus. 1991 m. kun. Adolf Trusevič drauge su Maišiagalos klebonu mons. Juzefu Obrembski buvo apdovanotas Lenkijos Respublikos Nuopelnų ordino Auksiniu ženklu. 1995 m. kun. A. Trusevič sunkiai susirgo ir buvo pakviestas gydytis į Krokuvos kunigų misionierių vienuolijos namus. Ten ir mirė savo kunigystės šventimų dieną. Palaidotas balandžio 11 d. Krokuvoje.

-vjt-