Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 

Kovo 21 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.

Į posėdį buvo pakviesti Lietuvos vyrų ir moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijų vadovai. Vyskupai labai aukštai įvertino vienuolijų veiklą Lietuvos Bažnyčioje ir padėkojo jų vadovams už dedamas pastangas. Kalbėdamiesi su vyrų vienuolijų vyresniaisiais, jie atkreipė dėmesį, kad vienuolijos, veikiančios Lietuvoje, daugiau yra pasinėrusios į savo veiklą, tuo pačiu metu, deja, pasigendama didesnio tarpusavio veiklos koordinavimo. Pagal Bažnyčios įstatymus už sielovadinę veiklą yra atsakingas vietos vyskupas, o vienuolijos didesnius prioritetus skiria savo charizmos vykdymui. Ir vyskupai, ir vienuolijų vadovai pažymėjo, kad būtina veikti bendrai, nes tiek pašauktojo gyvenimo institutų nariai, tiek vyskupijose dirbanti dvasininkija siekia to paties tikslo. Posėdžio metu buvo aptarta, kaip sėkmingiau į sielovadą galėtų įsitraukti vienuolijų nariai ir Kretingos šv. Antano religijos studijų institute studijuojantys pasauliečiai. Prieita prie nuomonės, kad tokia pagalba būtų labai naudinga, ypač vasaros atostogų metu organizuojamose jaunimo stovyklose, dirbant su ateitininkų organizacijomis. Vyskupai taip pat pareiškė norą glaudžiau bendradarbiauti su vienuolijų vyresniaisiais rengiant įvairius Vyskupų Konferencijos dokumentus. Vyskupai buvo informuoti, jog pranciškonai planuoja kurti narkomanų reabilitacijos centrą. Susitikimo pabaigoje buvo pritarta minčiai, jog tokie pasikeitimai nuomonėmis yra labai naudingi ir būtini ateityje.

Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos vadovės pristatė vyskupams veiklos ataskaitą, pažymėdamos, kad praėjęs dešimtmetis Lietuvos moterų vienuolijoms buvo daugiau atsikūrimo ir vienuolijų reorganizavimo metas. Vyskupai buvo informuoti apie sunkumus valdžios struktūrose atgaunant vienuolijų pastatus ar sprendžiant kitus nuosavybės klausimus. Vienuolijų vadovės pageidavo, kad, tariantis su Vyriausybe dėl sutarčių tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos įgyvendinimo, nebūtų pamiršti ir vienuolijų reikalai. Buvo pareikštas susirūpinimas dėl dvasinio vadovavimo vienuolijoms stokos, aptartos dvasinės pagalbos kursų, organizuojamų kai kuriose Lietuvos vietovėse, problemos ir jų keliamas pavojus vienuolių dvasiniam ugdymui. Moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos vadovės taip pat pateikė vyskupams moterų vienuolių Lietuvoje statistinius duomenis.

Posėdžio metu vyskupai taip pat priėmė naujas aukų sudėtinėms šv. Mišioms priėmimo normas, atkreipdami kunigų dėmesį, jog visuomet reikia įsigilinti į žmonių situaciją rūpinantis, kad sielovadoje nevyrautų materialinis momentas, dėl ko pastaruoju metu kartkartėmis kyla nesusipratimų. Šias normas kiekvienas vyskupas pateiks savo vyskupijos kunigams.

Atsižvelgiant į tai, kad greitai tikimasi sulaukti naujai patvirtinto Vyskupų Konferencijos statuto bei į ekumeninės veiklos svarbą, buvo aptarta vyskupo, kuris vadovaus Vyskupų Konferencijos ekumeninei tarybai, kandidatūra. Balsuojant šioms pareigoms buvo išrinktas Kauno arkivyskupo pagalbininkas vyskupas Rimantas Norvila. Tarybos veikloje darbuosis atstovai iš visų Lietuvos vyskupijų. Tuo tikimasi pagyvinti ekumeninę veiklą Lietuvos Bažnyčioje.

Šiemet minimas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus 200-jų gimimo metinių jubiliejus. Suvokiant šio vyskupo įtaką tiek Bažnyčios Lietuvoje, tiek tautos dvasinio atgimimo istorijoje, nutarta parengti vyskupų ganytojišką laišką, atkreipiant dėmesį ne vien į vyskupo M. Valančiaus blaivybės veiklą, bet ir į kitus ganytojo darbo momentus, kuriuose galima rasti nemažai paralelių su dabarties situacija.

Taip pat nutarta, artėjant visuotiniam gyventojų surašymui, kreiptis į tikinčiuosius raginant juos sąžiningai dalyvauti gyventojų surašyme, atlikti savo pilietinę pareigą. Parengtas kreipimosi tekstas bus pristatytas spaudos konferencijoje.

Lenkijos Vyskupų Konferencija pakvietė Lietuvos Vyskupų Konferencijos atstovą dalyvauti plenarinio posėdžio darbe š. m. gegužės mėnesio pradžioje. Joje Lietuvos Vyskupų Konferencijai atstovaus Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis.

Kariuomenės ordinaras vyskupas Eugenijus Bartulis supažindino su Lietuvos kariuomenės ordinariato statuto projektu. Vyskupų aprobuotą projektą galutinai patvirtins  Šventasis Sostas.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis rengiamas birželio 21 dieną Kaune.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas