Kardinolo A. J. Bačkio kalba, pasakyta Seime Kovo 11-osios proga
 

Nuoširdžiai sveikinu visus su Lietuvos valstybės atkūrimo 11-osiomis metinėmis. Jūs esate liudininkai nuostabių įvykių, kurie sukrėtė visą pasaulį, stebindami lietuvių ryžtu ir karštu troškimu būti laisviems ir nepriklausomiems. Šiandien gal jau išblėso laisvės džiaugsmas, kuris tapo įpareigojančia kasdienybe, tačiau, manau, kad kiekvienam Lietuvos piliečiui Kovo 11-oji yra ir liks nuostabus atskaitos taškas, prie kurio dar ne kartą sugrįšime vertindami savo dabartį. Ši diena yra ypač svarbi ir jums, gerbiamieji Seimo nariai, kurie kiekvieną dieną esate kviečiami gyventi valstybės interesais ir jos labui, tarnauti bendram gėriui – tai jūsų pašaukimas, kuriam įgyvendinti reikia ne vien įgimtų gabumų ir sveiko proto, bet ir sąžiningumo, sunkaus bei pasiaukojamo darbo. Šiandien žmonės labiausiai ilgisi laisvės, paremtos tiesa, teisingumu ir solidarumu. Matant nelengvą Lietuvos žmonių padėtį, visų akys krypsta į tuos, kuriuos jie demokratiniu būdu išsirinko savo atstovais, kad jie atkreiptų dėmesį į jų kasdienes problemas, saugotų jų žmogiškąjį orumą ir gintų jų teises.

Brangūs Seimo nariai, jums pavesta rūpintis valstybės ir kiekvieno jos piliečio gėriu, iš visos širdies linkiu jums budėti tiesos ir laisvės sargyboje. Šventojo Rašto žodžiais sakant: „Tiesa padarys jus laisvus”. Bažnyčia daugelio yra laikoma žmonijos sąžine, jos pirmasis tikslas yra skelbti Kristaus, atėjusio į pasaulį liudyti tiesos ir tarnauti žmogui, Evangeliją. Šiandien pasaulis labai kenčia dėl sąžinės jautrumo stokos, sunku suprasti, kas yra tiesa, sunku atskirti gėrį nuo blogio. Bažnyčia ir sunkiausiais laikais kalbėjo, kada kiti tylėdavo iš baimės arba norėdami įtikti. Bažnyčia ir šiandien nori jums pasakyti: neužtenka išmanyti politiką, teisę ar ekonomiką, visų pirma reikia būti teisingiems ir sąžiningiems. Bažnyčia Šv. Tėvo Jono Pauliaus II lūpomis šiandien mums sako, kad tik paklūstant tiesai, žmogaus asmuo vedamas į laisvę ir gėrį. Asmens gėris yra laikytis tiesos ir vykdyti tiesą. Tiesos, gėrio ir laisvės ryšys nebejuntamas didelėje šiuolaikinės kultūros srityje. Padėti žmogui vėl jį atrasti – tai vienas iš Bažnyčios misijos reikalavimų pasaulio išganymo vardan. Piloto klausimas: „Kas yra tiesa?” ir šiandien graužia sielvartingai sutrikusį žmogų, nebežinantį, kas jis yra, iš kur ir kur eina. Bažnyčios mokslas remiasi visuotinėmis ir nekintamomis moralės normomis, išreikštomis dešimtimi Dievo įsakymų. Tuose įsakymuose nėra nieko, kas žemintų žmogų, jie tarnauja tikrai žmogaus laisvei, paremtai tiesa, ir atskirų žmonių ir visuomenės moralės normoms, garantuoja teisingą ir taikų žmonių bendradarbiavimą bei tikrą demokratiją. Tiesa visada yra reikli ir įpareigojanti, tiesa reikalauja suteikti teisę žmogui gimti, užgimusiam duoti tai, kas jam priklauso: auklėjimą, abiejų tėvų meilę, Dievo pažinimo galimybę. Tiesa verčia mus pagarbiai žvelgti į kiekvieną žmogų ir atiduoti jam tai, kas yra būtina jo orumui ir pragyvenimui.

Mūsų tautos laisvė turi būti grindžiama tiesa ir atsakomybe, kurios taip laukia šių dienų žmonės. Sugrąžinkime jiems viltį ir tikėjimą, kad kiekvienas Lietuvos pilietis jaustųsi svarbus, saugus ir gerbiamas savo Tėvynėje. Ypač kviečiu jus visus pasirūpinti jaunimu, skauda širdį, kai jauni, talentingi ir gabūs žmonės palieka tėvynę ieškodami laimės svetur, kur dažnai randa tik vargą ir nelaimes. Padėkime jiems įsigyti profesiją, atrasti darbą, turėti būstą, juk tai yra mūsų ateitis, kuria rūpintis privalome kiekvienas.

Manome, kad ir socialiniai klausimai negali būti pradėti spręsti be moralinio pagrindo. Niekada neišspręsime socialinių problemų neatsisakę savo ambicijų, noro valdyti ir noro būti turtingiems kitų sąskaita. Individualūs ar grupių interesai negali nustelbti visuotinės gerovės siekimo. Politinėje srityje yra labai svarbus vadovo ir pavaldinių santykio tiesumas, viešosios administracijos atvirumas, viešųjų reikalų nešališkumas, politinių priešininkų teisių gerbimas, teisingas ir garbingas viešųjų išteklių naudojimas, abejotinų ir neleistinų priemonių valdžiai įgyti, išlaikyti ir sustiprinti atmetimas. Tai yra principai, kurie grindžiami žmogiškosiomis moralės vertybėmis, kurios, įrašytos į kiekvieno žmogaus sąžinę, kaip tik ir atspindi dešimt Dievo įsakymų vykdymą.

Vėl cituoju Joną Paulių II: „Kaip rodo istorija, demokratija be vertybių lengvai virsta aiškiu arba užmaskuotu totalitarizmu. Ištikimybė tiesai ir savo visuomeninėms bei politinės pareigoms reikalauja drąsos ir ryžto, bet tvirtas tikėjimas, tiesos ir gėrio pergalė padrąsins eiti šiuo keliu”.

Drįstu pasiūlyti naujajam Seimui kūrybiškai ir ištikimai laikytis humanistinių ir krikščioniškųjų tradicijų, kurios per amžius išliko gyvos mūsų tautos kultūroje, ir garantuoti pirmenybę etinėms ir dvasinėms vertybėms. Esu tvirtai įsitikinęs, kad Lietuvoje neįmanoma tvirta ir vaisinga vienybė, jeigu ji nebus grindžiama dvasiniais pamatais. Visa širdimi trokštu, kad šioje srityje Bažnyčia ir valstybė surastų priemonių ir būdų vaisingam bendradarbiavimui, kuris neštų gerovę kiekvienam žmogui. Tik atnaujinę žmogaus širdį atnaujinsime visuomenę. Bažnyčia trokšta ištiesti ranką visiems, kurie ieško tiesos ir nori ja gyventi.

Baigti norėčiau karaliaus Saliamono malda, kuria jis kreipėsi į Dievą prašydamas pagalbos valdyti savo tautą: „Suteik savo tarnui imlią širdį, kad galėtų valdyti savo tautą ir suprastų, kas gera ir kas pikta. Juk kas kitaip gali valdyti šią Tavo gausią tautą”. Dėkoju už dėmesį ir nuoširdžiai linkiu jums Dievo palaimos ir globos.