Mirė kun. Antanas Lukošaitis (1926 –2001)
 

Vasario 12 d. mirė Alksnėnų parapijos (Vilkaviškio r.) altaristas, Mažučių koplyčios rektorius kun. Antanas Lukošaitis.

Antanas Lukošaitis gimė 1926 m. gruodžio 27 d. Paluobių parapijoje. Baigęs Kriūkų mokyklą, 1954 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigė 1963 m. Tais pačiais metais balandžio 10 d. Telšių vyskupo P. Maželio įšventintas kunigu. 1963 m. vikaravo Sasnavos parapijoje ir klebonavo Santaikos parapijoje. 1964 m. paskirtas Barzdų parapijos klebonu. 1966 m. klebonavo Sutkų parapijoje, 1969 m. – Šventybrasčio, 1970 m. – Sangrūdos parapijose. 1971 m. paskirtas Valakbūdžio parapijos, 1973 m. – Valakbūdžio ir Sutkų parapijų, 1976 m. – Didvyžių, 1979 m. – Didvyžių ir Alksnėnų parapijų, 1987 m. – Alksnėnų parapijos administratoriumi. Nuo 1997 m. buvo Alksnėnų parapijos altaristas ir Mažučių koplyčios rektorius.

Palaidotas vasario 15 d. Alksnėnų bažnyčios šventoriuje. Laidotuvių pamaldos vadovavo Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC. Šv. Mišias koncelebravo ir laidotuvėse dalyvavo 36 kunigai. Pamokslą bažnyčioje sakė velionio kurso draugas, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas kun. V. Brusokas, prie kapo – Virbalio šv. arkang. Mykolo parapijos klebonas teol. lic. kun. V. Eidukaitis.

-Vk-