Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

2001 metų vasario 14 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis.

Posėdžio pradžioje į susirinkusius vyskupus kreipėsi apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Erwin Josef Ender. Jis pasveikino kardinolu paskirtą Vilniaus arkivyskupą Audrį Juozą Bačkį bei informavo vyskupus apie gegužės mėnesį Taline vyksiantį Baltijos šalių vyskupų susitikimą.

Posėdyje aptarta būsimų derybų dėl sutarčių tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos įgyvendinimo eiga ir procedūros. Vyskupų Konferencijai buvo pateiktos metinės Lietuvos Caritas, Katechetikos, Šeimos centrų bei Informacijos centro ataskaitos.

Taip pat buvo pristatytas instrukcijos dėl koncertų ir kitų renginių bažnyčiose projektas. Atlikus redakcinius pataisymus, ši instrukcija artimiausiu laiku bus paskelbta oficialiai.

Vyskupai svarstė, kaip būtų galima suaktyvinti Liturginės komisijos darbą, aptarė ekumeninės veiklos perspektyvas. Vyskupas R. Norvila Vyskupų Konferenciją supažindino su vasario pradžioje vykusios seminarijų rektorių ir klierikų ugdytojų konferencijos pasiūlymais. Vyskupai pritarė, kad būtina siekti aiškesnio seminarijų auklėtinių apsisprendimo siekiant kunigystės. Buvo svarstyta galimybė studijuoti seminarijose darant pertraukas, kurių metu jaunuoliai, užsiimdami socialine veikla, galėtų konkrečiau ištirti savo pašaukimą. Konkretūs nuostatai šiuo klausimu bus priimti vėliau.

Nutarta į kitą Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdį pakviesti Lietuvoje veikiančių vienuolijų vyresniuosius, siekiant drauge aptarti vienuolijoms aktualius klausimus.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis šaukiamas 2001 metų kovo 21 dieną Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas