Mirė kunigas Jonas Bučinskas (1913–2000)
 

Gruodžio 26 d. mirė Lekėčių parapijos klebonas kunigas Jonas Bučinskas. Kun. J. Bučinskas gimė 1913 m. spalio 28 d. Gražiškių parapijoje, Vilkaviškio rajone. Mokėsi Gražiškių pradinėje mokykloje, Marijampolės gimnazijoje. 1931–1937 m. studijavo Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1937 m. birželio 13 d. įšventintas kunigu.

1937 m. buvo paskirtas Veisiejų, 1940 m. – Alvito, 1942 m. – Garliavos parapijos vikaru, 1947 m. – Pakuonio parapijos klebonu. 1952 m. dirbo Kudirkos Naumiesčio parapijos altaristu. 1953 m. paskirtas Žvirgždaičių klebonu ir Kudirkos Naumiesčio altaristu, 1954 m. – Griškabūdžio ir Žvirgždaičių parapijų klebonu, 1954 m. – Žvirgždaičių, 1956 m. – Išlaužo klebonu, 1958 m. – Pilviškių altaristu, 1960 m. – Lekėčių klebonu.

Palaidotas gruodžio 28 d. Lekėčių bažnyčios šventoriuje. Laidotuvių pamaldoms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC. Pamokslą per šv. Mišias pasakė kun. J. Depšys, prie kapo žodį tarė garbės kan. J. Barkauskas. Laidotuvėse dalyvavo 35 kunigai.