Lenkijos-Lietuvos krikščioniškosios kultūros dienos
 

Gruodžio 15–17 d. Augustave, Seinuose, Elke, Kybartuose ir Marijampolėje vyko Lietuvos-Lenkijos krikščioniškosios kultūros dienos. Šių dienų iniciatoriai – lenkai, todėl renginys pirmiausia prasidėjo Augustave, kur gausų renginio dalyvių būrį, susirinkusį į Jono Pauliaus II konferencijų salę, pasveikino Augustavo seniūnas Czeslaw Karpinski.

Pirmąjį pranešimą „Dievo gimimo šventės tradicija Suvalkijoje” skaitė kun. mgs. Edward Anuszkiewicz. Prelegentas apžvelgė papročius ir tradicijas nuo advento iki Trijų Karalių ir jų kaitą amžių bėgsme. Kun. Edward Anuszkiewicz ypač akcentavo gausiai giedamų lenkiškų giesmių grožį. Pranešėjas trumpai supažindinęs su Augustavo srityje gyvenusių graikų katalikų, ortodoksų bei unitų kalėdinėmis tradicijomis, kiek ilgėliau stabtelėjo ties lietuvių papročiais, kurie labai susieti su šeimos tradicija. Baigdamas pranešimą, kun. Edward Anuszkiewicz paragino gilinti tikėjimą neužmirštant tradicijų.

Apie Didžiojo krikščionybės 2000 metų jubiliejaus reikšmę šiuolaikinio žmogaus gyvenime kalbėjusi Zuzanna Holubowicz pabrėžė Kristaus atėjimo į pasaulį svarbą tikinčiam žmogui. Ji taip pat apžvelgė jubiliejus Bažnyčios tradicijoje, pabrėždama, kad šie Šventieji metai taip pat Dievo malonės laikas.

Vilkaviškio vyskupijos pal. J. Matulaičio kunigų seminarijos rektorius Kęstutis Žemaitis susirinkusiesiems atskleidė katalikiškos inteligentijos reikšmę prieškarinės Lietuvos religiniam gyvenimui. Anot jo, be prieškario istorijos nebūtų jubiliejinių metų derliaus, to, ką dabar turime. Kiekvienoje tautoje visais laikais inteligentijos vaidmuo yra labai svarbus. Išvardijęs pačius iškiliausius lietuvių katalikų inteligentijos atstovus, tokius kaip Pr. Dovydaitis, St. Šalkauskis, Č. Sasnauskas, A. Jakštas, M. Krupavičius, prelegentas paminėjo ir 1918–1940 m. baigusių Seinų seminariją kunigų indėlį į tautos dvasinio atgimimo lobyną. Kaip tik šie žmonės buvę įvairių sąjungų, organizacijų, draugijų vadai, jų dėka suklestėjo katalikiška spauda, įsisteigė įvairių šviečiamojo pobūdžio draugijų ir t. t. Pasak prelegento, katalikų inteligentų veikla nenutrūko ir okupacijos metais. Lietuvių ir lenkų problemos panašios, tiek vienos, tiek kitos tautos inteligentija nusipelno pagarbos dėl pasiaukojimo savo tautai.

Po pranešimų renginio dalyviams, tarp kurių, be jaunimo grupės iš Marijampolės, taip pat į Augustavą buvo atvykę Marijampolės miesto meras V. Brazys, mero patarėjas E. Misiūnas, Kybartų seniūnas, Vilkaviškio ir Marijampolės kultūros skyrių atstovai,  parodytas mokinių teatro Res Humanae spektaklis „Lenkiškas Betliejus”.

Po pietų renginiai persikėlė į Seinus, kur Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvių-lenkų krikščioniškos kultūros dienų atidarymo proga šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė vysk. Edward Samsel. Jis ragino ieškoti šias dvi tautas siejančių saitų ir pateikė gražių lietuvių ir lenkų sugyvenimo pavyzdžių. Po šv. Mišių Seinų lietuvių namuose vyko susitikimas su Seinų visuomene. Šį susitikimą pradėjęs Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose Jonas Kindurys pasidžiaugė šiuo renginiu, į kurį visus subūrė katalikybė. „Katalikų Bažnyčia – ne vien tikėjimas, tai menas, kultūra, muzika ir, kas labai svarbu, žmonių bendravimas”, – sakė Jonas Kindurys. Po šios trumpos įžangos Seinų 1-osios gimnazijos moksleivių atliktoje programėlėje skambėjo giesmės ir mintys Evangelijos siužetų tema. Svečiai turėjo progą apžiūrėti Seinų ir jo apylinkių vaikų kalėdinių darbelių parodą.

Gruodžio 16 d. po pusryčių lietuvių delegacija išvyko į Elką, kur katedroje vyko vysk. E. Samsel ingreso iškilmės. Jose dalyvavo vyskupai iš visos Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, taip pat Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC bei vyskupijos kancleris J. Pečiukonis. Po šv. Mišių iškilmių dalyviai pietavo Augustave ir po pietų išvyko į Kybartus. Čia krikščioniškos kultūros dienų dalyviams klasikinius kūrinius atliko pučiamųjų orkestras „Kybartai”, giesmes giedojo Kybartų parapijos jaunimo choras. Po to buvo apžiūrėta meno dirbinių paroda, skirta Krikščionybės jubiliejui, Kybartų neįgaliųjų žmonių klube „Gyvybės jėga”. Vėlai vakare lietuvių ir lenkų jaunimas pasiliko linksmintis vakaronėje, o visi oficialūs svečiai išvyko į Marijampolę, kur jų laukė vakarienė ir nakvynė.

Gruodžio 17 d. (sekmadienį) šv. Mišias Marijampolėje aukojo Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC ir Elko vysk. E. Samsel. Mišių pradžioje buvo pristatyti Lenkijos Respublikos Seimo narys Krzysztof Anuszkiewicz, Lenkijos-Lietuvos parlamentinės grupės pirmininkas Tadeusz Wrona, Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose Jonas Kindurys, Augustavo miesto seniūnas Czeslaw Karpinski ir kiti šio renginio organizacinio komiteto nariai bei svečiai. Per pamokslą vysk. J. Žemaitis MIC kalbėjo apie abiejų tautų kultūrinius ryšius išreikšdamas viltį, kad šie susitikimai taps gražia lietuvius ir lenkus siejančia tradicija.

Po Mišių kalbėjęs Elko vysk. E. Samsel sakė, kad atvyko į Marijampolę norėdamas pasimelsti prie palaimintojo arkiv. J. Matulaičio ir A. Karoso – Seinų vyskupo kapų. Jų dvasinis palikimas šiandienei kartai yra labai aktualus. Vyskupas E. Samsel taip pat pabrėžė Lietuvos indėlį į krikščionišką kultūrą. „Mes privalome rūpintis krikščioniškos kultūros išlikimu ir jos perdavimu jaunajai kartai”, – sakė Elko vyskupas E. Samsel.

Lenkijos-Lietuvos krikščioniškosios kultūros dienų proga Marijampolės P. Kriaučiūno bibliotekoje buvo atidaryta religinio meno paroda „Sakralinis menas šiandien ir prieš daugelį metų”. Joje eksponuojama senoji tautodailė ir šiuolaikinis profesionalus religinis menas – įvairūs tapybos darbai, siuvinėta batika, skulptūra, geležiniai kalti kryžiai – saulutės, procesijų vėliavos, liturginiai reikmenys. Anot per parodos atidarymą kalbėjusio vysk. J. Žemaičio MIC, sakralinis menas, vienijantis įvairių tautybių menininkus, yra visos žmonijos nuosavybė. Parodoje grojo Marijampolės aukštesniosios pedagoginės mokyklos styginių ansamblis.

Po parodos pal. J. Matulaičio kunigų seminarijoje vykusią spaudos konferenciją vedęs seminarijos rektorius kun. K. Žemaitis trumpai apžvelgė šios seminarijos įkūrimo istoriją, primindamas, kad ši seminarija yra tarsi Seinų seminarijos tąsa ir oficialiai veikiantis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) padalinys. VDU rektorius Vytautas Kaminskas spaudos konferencijos dalyviams priminė seminarijos įkūrimo aplinkybes ir padėkojo vysk. J. Žemaičiui MIC, supratusiam, kad šiandien kunigui būtina turėti universitetinį išsilavinimą. Anot rektoriaus, seminarijos auklėtiniams įgijus bakalauro laipsnį atsiveria bet kurio Europos universiteto durys. Vysk. J. Žemaitis MIC spaudos konferencijoje sakė, jog pasiteisino jo viltys: atsidarius seminarijai, pagausėjo pašaukimų. Atsakyta ir į spaudos konferencijos dalyvių klausimus apie katalikiškos spaudos situaciją Lietuvoje.

Po to kalbėję Lenkijos Respublikos Seimo narys K. Anuszkiewicz ir Lenkijos-Lietuvos parlamentinės grupės pirmininkas T. Wrona akcentavo, kaip svarbu ieškoti lenkus ir lietuvius vienijančių bendrybių. Viena iš jų – vienas tikėjimas. Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose J. Kindurys papasakojo, kaip atsirado ir buvo įgyvendinama idėja surengti krikščioniškas dienas. Visiems spaudos konferencijos dalyviams padėkojo Marijampolės savivaldybės meras V. Brazys.

Tuo metu lietuvių ir lenkų jaunimo grupės aplankė Tauro apygardos partizanų muziejų, J. Matulaičio tėviškę, Katalikiškos veiklos jaunimo centre žiūrėjo eksperimentinio teatro studijos spektaklio etiudus. Lenkijos-Lietuvos krikščioniškos kultūros dienos baigėsi Marijampolės municipaliniame dramos teatre vykusiu „Suvalkijos” choro koncertu.

-jkad-