Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II sveikinimas Telšių vyskupui A. Vaičiui jo 50 metų kunigystės jubiliejaus proga
 

Garbingajam Broliui Antanui Vaičiui,
Telšių vyskupui

Manome, kad Tau, Garbingasis Broli, gerajam Dievui leidus, rugsėjo mėnesį laimingai švenčiančiam 50 m. kunigystės jubiliejų, reikia pakartoti tikrai malonius psalmininko žodžius: „Visuomet Viešpatį garbinsiu, jo šlovė nuolat bus man ant lūpų“ (Ps 34, 2).

Trokšdami tam tikru būdu dalyvauti šiame jubiliejuje, siunčiame Tau šį raštą, kad išreikštume geriausius linkėjimus, prisimintume sykiu su Tavimi Tavo šventos tarnystės ypatingus momentus ir pažymėtume tą meilę, kuria esame sujungti su Tavimi vyskupystėje.

Jaunystėje pašauktas sekti dieviškąjį Mokytoją (plg. Jn 15, 16), užbaigęs filosofijos ir teologijos studijas, priėmei kunigystę. 1982 metais mes patys, atsižvelgdami į Tavo pripažintus dvasios ir proto gabumus bei patirtį šventuosiuose dalykuose, paskyrėme Tave tituliniu Sulekto vyskupu ir Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros apaštališkuoju administratoriumi ad nutum Sanctae Sedis. Praėjus septyneriems metams, jau kaip ordinaras ėmei valdyti minėtą vyskupiją, į kurią buvo inkorporuota ir prelatūra.

Anksčiau kunigiškoje tarnystėje, po to ir eidamas vyskupo pareigas ištvėrei didžiulius ir rimtus sunkumus, ypač politinius, dėl tuometinio sovietų valdymo. Bet visada pasitikėdamas Dievu, kuris visiems juo pasitikintiems yra stiprybė, atrama, priebėga, išvaduotojas ir gynėjas (plg. Ps 18, 2–3. 31), uoliai darbavaisi, kad valdytum ir pašventintum patikėtus tikinčiuosius ir jiems skelbtum bei parodytum spindinčią šviesą ir visad amžiną naujumą Kristaus Evangelijos (plg. Šv. Bazilijus. De baptismate 1, 2), kuri moko teisingo kelio į amžinąjį išsigelbėjimą ir pilietinį bendrumą, nes yra ypatinga tiesos, teisingumo, meilės ir vilties mokykla.

Ypač žinomas mums Tavo dievotumas, pastoracinis veiklumas, karštas rūpinimasis pašaukimais į kunigystę, Tavo paklusnumas Romos vyskupui ir sensus Ecclesiae, t. y. pajauta drauge su Bažnyčia, per kurią Dieviškasis Atpirkėjas tęsia savo išganymo darbą iki amžių pabaigos ir be kurios pasaulis būtų vargingesnis, pažeidžiamesnis, baimingesnis, vienišesnis.

Taigi priimk, Garbingasis Broli, visokeriopus geriausius linkėjimus sykiu su malda: Kristus, amžinojo Tėvo Žodis ir žmonių giminės Išganytojas, visada globojantis ir maloningas, užtariant Švč. Mergelei Marijai, Tave – savo dieviškosios malonės ir gailestingumo tarną – tesaugo ir dangiškųjų dovanų gausa nuolat tepraturtina.

Viso to pranešėjas ir tarpininkas bei mūsų tarpusavio meilės liudininkas tebūna apaštališkasis palaiminimas, kurį Tau, Garbingasis Broli, o per Tave ir vyskupui augziliarui bei mielai Telšių bažnytinei bendruomenei teikiu su didele meile.
 

Iš Vatikano rūmų,
2000-ųjų Didžiojo jubiliejaus metų rugpjūčio mėn. 20 d.,
mūsų pontifikato
dvidešimt antraisiais metais