Mirė kunigas Jonas Danyla SJ (1905 – 2000)
 

Spalio 31 d., eidamas 95-uosius metus, mirė kun. Jonas Danyla SJ. Kun. J. Danyla SJ gimė 1905 m. lapkričio 4 d. Liliūnų kaime, Pagirių parapijoje, Ukmergės apskrityje. Mokėsi Pagiriuose, vėliau – Ukmergės gimnazijoje. 1925 m. rugsėjo 15 d. įstojo į Jėzaus draugiją. Naujokyną atliko s’Heerenberge (Olandija), filosofiją studijavo Valkenburge (Olandija). 1930–1934 m. mokytojavo Kauno jėzuitų gimnazijoje ir kartu studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1934 m. rudenį išvyko į Valkenburgą studijuoti teologiją. 1936–1937 m. studijavo teologiją Liuvene (Belgija). 1937 m. rugpjūčio 24 d. Liuvene įšventintas kunigu. 1937 m. rugsėjo mėnesį atnašavo pirmąsias iškilmingas Mišias Pagirių bažnyčioje.

1938 m. tęsė teologijos studijas Liuvene. 1938–1939 m. atliko tercijatą Prancūzijoje. 1939 m. grįžęs į Kauną, dirbo Jėzuitų gimnazijos inspektoriumi. 1940 m. buvo Bajėnų koplyčios rektorius, 1941 m. – Pagryžuvio koplyčios rektorius. 1941 m. rudenį atvyko į Kauną, čia ėjo Jėzuitų gimnazijos direktoriaus ir Jėzuitų bažnyčios rektoriaus pareigas. 1942 m. grįžo į Pagryžuvį ir šešerius metus ėjo Pagryžuvio namų vyresniojo ir naujokyno magistro pareigas. 1948 m. rugpjūčio 1 d. persikėlė su broliais jėzuitais ir naujokais į Tytuvėnus, vėliau – į Šiaulius.

1949 m. gegužės pabaigoje uždarius Jėzuitų namus Šiauliuose, išvyko dirbti vikaru į Žaslius ir po kelių mėnesių buvo suimtas, laikomas Lukiškių kalėjime, vėliau kalinamas Kazachstano lageriuose. 1956 m. grįžo į Lietuvą, dirbo Jiezno parapijos vikaru. 1961 m. paskirtas Beižionių klebonu. Po keleto mėnesių sovietinei valdžiai atėmus iš jo registracijos pažymėjimą, gyveno Semeliškėse be pareigų. 1962 m. vėl buvo areštuotas, bet po kelių mėnesių paleistas. 1963 m. paskirtas Stirnių klebonu. Ten dirbo šešerius metus. 1969–1990 m. klebonavo Bijutiškyje. Nuo 1990 m. gegužės 25 d. – Garliavos bažnyčios altaristas. 1998 m. apsigyveno Kauno jėzuitų namuose. Nuo 1949 m. iki 1989 m. birželio 2 d. vadovavo Lietuvos jėzuitų provincijai.

Lapkričio 3 d. kun. J. Danyla SJ palaidotas Petrašiūnų kapinėse. Laidotuvių Mišioms vadovavo arkivysk. S. Tamkevičius SJ, pamokslą pasakė vysk. J. Boruta SJ.

-kgv-