Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 

2000 spalio 11 d. Vilniuje, Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato patalpose, įvyko plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis.

Posėdžio pradžioje susirinkusius vyskupus pasveikino apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Erwin Josef Ender. Jis pasidalijo su vyskupais savo įspūdžiais iš Nuncijų jubiliejaus Romoje, papasakojo apie Romoje įvykusį pasikeitimą Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarčių ratifikavimo raštais. Nuo šio momento šios sutartys įsigaliojo.

Vyskupai apsvarstė Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis – svarbiausio dokumento, nustatančio pagrindines kunigų rengimo Lietuvoje gaires, – projektą. Šis projektas jau buvo pristatytas ankstesnio plenarinio posėdžio metu. Šiame posėdyje buvo tiktai patikslintos anksčiau nurodytos pataisos. Vyskupai patvirtino pateiktąjį projektą. Padarius konkrečias pataisas, dokumentas bus išverstas į italų kalbą ir pateiktas tvirtinti Šventojo Sosto studijų kongregacijai.

Svarstydami Lietuvos kunigų seminarijose esančią padėtį, vyskupai pritarė minčiai įkurti Lietuvos kunigų seminarijų rektorių konferenciją.

Vyskupai apsvarstė Vyskupų Konferencijos Didžiojo 2000 metų krikščionybės jubiliejaus komiteto pateiktus pasiūlymus dėl Jubiliejaus užbaigimo. Vyskupai pritarė, kad advento pradžios proga būtų paskelbtas vyskupų ganytojiškasis laiškas. 2000 metų adventas bus skirtas Švenčiausiojo Sakramento adoracijoms dėkojant Dievui už Jubiliejaus metais gautąsias malones. Pirmiausia tokios adoracijos bus organizuojamos vyskupijų katedrose, o vėliau, prisitaikant prie vietos sąlygų, – visose parapijose. Jubiliejaus pabaigos pamaldos organizuojamos 2001 metų sausio 6 dieną Vilniaus arkikatedroje, kur susirinks visi Lietuvos vyskupai, o sausio 7 dieną  ir vėliau – vyskupijų katedrose bei jubiliejinėse bažnyčiose.

Buvo aptarta tikybos vadovėlių leidimo padėtis. Vyskupų nuomone, atsižvelgiant į Šventojo Sosto sutartį su Lietuvos Respublika dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje, visai Lietuvai leidžiami tikybos vadovėliai privalo būti patvirtinti Lietuvos katechetikos centro ekspertų komisijos. Tik jai pritarus vadovėliai rekomenduojami dėstyti visose Lietuvos mokyklose. Pavienių katechetikos centrų leidžiamos knygos gali būti naudojamos kaip metodinės priemonės bei pagalbinės knygos ir platinamos tik konkrečioje vyskupijoje. Drauge vyskupai nurodė, kad, rengiant bet kokius tikybos vadovėlius, privalu laikytis numatytos mokymo programos. Atkreiptas posėdyje dalyvaujančių vyskupų dėmesys, kad jau dabar pageidautina, jog tikybos mokytojai pateiktų savo pasiūlymus Katechetikos centrui dėl naujų mokymo programų.

Vyskupai apsvarstė vieningą tikybos mokytojo kanoninio siuntimo formą visoje Lietuvoje. Kanoninis siuntimas, remiantis Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartimi, yra privalomas dokumentas, kad asmuo galėtų mokykloje dėstyti tikybą. Šio siuntimo netekęs mokytojas savaime praranda teisę dėstyti katalikų tikybą. Vyskupai pritarė, kad šis siuntimas būtų išduodamas vieneriems metams, siuntime nurodant mokyklą, kurioje dirba mokytojas, bei klases, kuriose jis turi teisę dėstyti tikybą. Šie reikalavimai pasirinkti atsižvelgiant į tai, kad anaiptol ne visų tikybos mokytojų kvalifikacija yra vienoda.

Posėdžio dalyviai buvo informuoti, kad Katalikų teologijos fakultetas ir Religijos studijų institutas prie Vytauto Didžiojo universiteto pradeda neakivaizdines studijas. Šios studijos yra labai aktualios tikybos mokytojams, siekiantiems pakelti savo kvalifikaciją. Ateityje tokias studijas bus galima organizuoti ir kitose vietose, tačiau visuomet laikantis Studijų kongregacijos ir Lietuvos Respublikos nuostatų, susijusių su aukštuoju mokslu.

Vyskupams buvo pristatytas naujas Romos mišiolo įvadas. Su pasikeitusiais nuostatais supažindino Vilniaus augziliaras vyskupas Juozas Tunaitis. Šis įvadas kaip galima greičiau bus išverstas į lietuvių kalbą ir, vertimą aprobavus Šventajam Sostui, bus paskelbtas „Bažnyčios žiniose”.

Vyskupams buvo pateiktas numatomų komisijų pagal sutartis su Šventuoju Sostu sąrašas. Kelios jų numatomos kaip nuolatos veikiančios, kitoms reikia parengti išsamesnius nuostatų projektus. Nutarta, kad vyskupai pasiūlys galimas asmenų kandidatūras darbui šiose komisijose, o galutinai jos bus suformuotos po konsultacijų su civilinės valdžios atstovais.

Buvo pritarta, kad nuo ateinančių mokslo metų Lietuvos seminarijose būtų įvestas dalinis mokestis. Jis turės būti vienodas visose seminarijose, neapsunkinantis studentų iš nepasiturinčių šeimų. Vyskupai pritarė, kad vargingesniems klierikams būtų sudaryta galimybė atsiskaityti už mokslą jį baigus. Galutinę nuostatų šiuo klausimu redakciją pavesta padaryti seminarijų rektoriams, jiems susirinkus į savo konferenciją.

Posėdyje taip pat aptarta galimybė paspartinti Liturginės komisijos veiklą. Techninių galimybių šiam darbui bus nuo kitų metų pavasario. Pabrėždami liturginių knygų leidybos būtinybę, vyskupai sutarė, kad ši veikla – tai vienas iš Katalikų Bažnyčios Lietuvoje prioritetų.

Posėdyje taip pat buvo įsteigtas Eucharistinių kongresų fondas, kuriam perduotos po Lietuvos II Eucharistinio kongreso likusios aukotojų lėšos. Tolesnis eucharistinių kongresų rengimas bus svarstomas kitame Vyskupų Konferencijos posėdyje. Vyskupai aptarė paramos katalikiškos leidybos programai prioritetus, katalikų televizijos studijos reorganizavimo projektą.

Kitą Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį numatoma surengti 2000 gruodžio 14 d. Kaišiadoryse.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas