Mirė kunigas Stanislovas Venckus (1929–2000)
 

Rugsėjo 25 d. Skaudvilės (Tauragės r.) slaugos ligoninėje mirė Kvėdarnos altaristas kunigas Stanislovas Venckus. Kun. S. Venckus gimė 1929 m. balandžio mėn. 12 d. Kertenių kaime, Batakių parapijoje (Tauragės r). Mokėsi Batakių pradžios mokykloje, Eržvilko gimnazijoje, Skaudvilės vidurinėje mokykloje. 1951 metais buvo areštuotas ir nuteistas už Lietuvos trispalvės iškėlimą ir antisovietinių lapelių platinimą. 1958 metais grįžęs į Lietuvą, dirbo Skaudvilės bažnyčios zakristijonu. Privačiai pasirengęs, 1988 m. sausio mėn. 25 d. pogrindyje buvo įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Rietave, klebonu Tveruose ir altaristu Kvėdarnoje.

Palaidotas rugsėjo 27 d. Skaudvilės bažnyčios šventoriuje. Gedulinėms šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Prie kapo žodį tarė šioje vietovėje klebonavęs vyskupas augziliaras Jonas Kauneckas. Laidotuvėse dalyvavo 29 kunigai ir labai daug tikinčiųjų.

-T-