Lietuvos Vyskupų Konferencijos bendrasis posėdis
 

Lietuvos vyskupai, susirinkę rugsėjo 10 dieną į Šiluvos šventovę, pasibaigus didiesiems Šiluvos atlaidams, bendrajame posėdyje apsvarstė vyskupų kreipimąsi į kunigus ir tikinčiuosius artėjančių rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą proga. Atsiliepdami į tikinčiųjų prašymus, šiame kreipimesi vyskupai priminė bendras gaires, kuriomis turėtų vadovautis tikintieji, apsispręsdami, už ką atiduoti savo balsą. Šis vyskupų kreipimasis bus paskelbtas likus dviem savaitėms iki rinkimų į Seimą, t.y. rugsėjo 24 dieną.

Vyskupai paskyrė kunigą Vaclovą Aliulį MIC Lietuvos Vyskupų Konferencijos atstovu šios kadencijos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijoje.

Posėdžio metu buvo aptartos vyskupo Motiejaus Valančiaus 200 metų gimimo sukakties minėjimo datos 2001 metais. Minėjimai bus rengiami parapijose, susijusiose su šio ganytojo gyvenimu ir veikla:

2001 02 24 – Vilniuje (čia Motiejus Valančius studijavo teologiją ir buvo įšventintas kunigu);

2001 02 28 – Kražiuose (čia kunigas Motiejus Valančius dirbo gimnazijos kapelionu);

2001 05 13 – Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinėje Kalnalio parapijoje, Nasrėnų kaime;

2001 05 19 – Kaune (čia vyskupas Motiejus Valančius ėjo vyskupiškąją tarnystę, čia mirė ir yra palaidotas arkikatedros kriptoje);

2001 05 29 – Varniuose (čia Motiejus Valančius dirbo Kunigų seminarijos rektoriumi ir pradėjo savo vyskupiškąją tarnystę);

2001 07 04 – Žemaičių Kalvarijoje (čia Motiejus Valančius mokėsi dominikonų vidurinėje mokykloje).
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis, kaip buvo numatyta, įvyks spalio 11 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas