Mirė kunigas Antanas Liuima SJ (1910–2000)
 

Liepos 26 d., eidamas 91-uosius metus, Romoje mirė Lietuvių katalikų mokslo akademijos garbės pirmininkas, Popiežiškojo Grigaliaus universiteto profesorius emeritas, teologijos daktaras kun. Antanas Liuima SJ.

Kunigas Antanas Liuima gimė 1910 metų sausio 28 dieną Utenos apskrityje. Sulaukęs devyniolikos metų, įstojo į Jėzaus draugiją. Atlikęs noviciatą Pagryžuvyje, buvo pasiųstas studijuoti filosofijos į Valkenburgą Olandijoje. 1934 m., po trejus metus Olandijoje trukusių studijų, kurias baigė įgydamas filosofijos licenciato laipsnį, grįžo į Lietuvą tęsti studijų Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Čia studijuodamas sykiu mokytojavo Kauno jėzuitų gimnazijoje. 1940 m. išvyko tolesnių studijų į Prancūziją, kur Lione įgijo teologijos licenciato laipsnį. Čia studijuodamas 1942 m. įšventintas kunigu. Vėliau studijas tęsė Tulūzoje, čia 1952 m. apgynė teologijos doktoratą. Po visų studijų ir įvairių ugdymo pakopų Jėzaus draugijoje 1950 m. buvo paskirtas dėstyti dvasinę teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. Šioje tėvų jėzuitų vadovaujamoje mokslo įstaigoje prabėgo patys brandžiausi profesoriaus Antano Liuimos metai. Iki pat mirties jis priklausė šio universiteto jėzuitų bendruomenei, kartu su konfratrais praeitų metų lapkričio mėnesį universiteto koplyčioje šventė savo 70 metų tarnystės Jėzaus draugijoje jubiliejų, o šių metų sausio mėnesį – savo 90 metų jubiliejų. Pavasarį Antanas Liuima susirgo. Užteko kelių mėnesių, kad liga pakirstų visada energingą ir, rodės, visai senatvės naštos nejaučiantį tėvą Liuimą. Palaidotas liepos 28 d. Romoje, Campo Verano kapinių jėzuitų koplyčioje.