Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Rugpjūčio 2 dieną Kaune įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.

Posėdžio pradžioje į susirinkusius vyskupus kreipėsi apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Erwin Josef Ender, kuris informavo vyskupus apie sutarčių tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos ratifikavimą Seime bei apie rugsėjo viduryje numatomą pasikeitimą ratifikavimo dokumentais Vatikane. Anot nuncijaus, dabar laukia svarbiausia: rūpintis, kad šios sutartys būtų iš tiesų vykdomos.

Vyskupai apsvarstė Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus kandidatūrą. Dabartinio generalinio sekretoriaus vyskupo Jono Borutos SJ kadencija baigiasi rugsėjo mėnesį. Atsižvelgiant į tai, kad kol kas nėra patvirtintas naujas Vyskupų Konferencijos statutas, nutarta pratęsti įgaliojimus vyskupui Jonui Borutai SJ iki tol, kol Vatikanas patvirtins Konferencijos statutą. Tada bus surengti nauji rinkimai pagal naująjį statutą. Generalinio sekretoriaus padėjėju ir toliau liko kunigas Adolfas Grušas.

Posėdžio metu pristatytas Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis projektas. Tai pagrindinis dokumentas, nustatantis kunigų rengimo Lietuvoje gaires, kuriomis ateityje vadovausis visos Lietuvos seminarijos. Šis dokumentas buvo rengiamas keletą metų. Vyskupai pareiškė pastabų dėl kai kurių jame nurodytų normų, ypatingą dėmesį atkreipdami į dvasinį būsimųjų kunigų formavimą. Atsižvelgus į nurodytas pastabas, Ratio fundamentalis bus pateiktas galutinai patvirtinti viename iš artimiausių Vyskupų Konferencijos posėdžių.

Buvo sudaryta komisija, peržiūrėsianti Lietuvos bažnytinį administracinį padalijimą. Komisijai vadovaus Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Kiti komisijos nariai yra vyskupai Jonas Boruta SJ, Juozapas Matulaitis ir Jonas Kauneckas.

Vyskupai apsvarstė galimybę palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimą perkelti į sausio 27 dieną, nes paprastai visi šventieji ir palaimintieji minimi jų mirties, vadinamąją „gimimo dangui” dieną. Marijampolėje, kur palaidotas palaimintasis, dabar jau nusistovėję tradiciniai atlaidai išliktų liepos mėnesį. Vyskupams pritarus pateiktam pasiūlymui, šiuo klausimu bus kreiptasi į Šventąjį Sostą.

Vyskupai taip pat peržiūrėjo siūlomus pakeitimus ikisantuokinės apklausos anketose. Naujosios anketos bus išspausdintos artimiausiu metu.

Jau ankstesniuose posėdžiuose buvo nutarta rengti valandų liturgijos (brevijoriaus) lietuviškąjį vertimą. Darbas jau pradėtas. Lietuviškojo valandų liturgijos vertimo koordinatoriumi vyskupai paskyrė kunigą Artūrą Kazlauską.

Vyskupas Juozas Preikšas informavo posėdžio dalyvius apie supoetintą psalmyno vertimą, kurį būtų galima lengviau pritaikyti giedojimui. Psalmyną supoetino poetė Aldona Puišytė. Šventojo Rašto vertėjas prelatas Antanas Rubšys palankiai įvertino šį darbą, nurodydamas tik kai kuriuos netikslumus, į kuriuos bus atsižvelgta.

Vyskupai taip pat įvertino pateiktus pasiūlymus, susijusius su liturginių apeigų atlikimu. Vyskupai pažymėjo, jog bet kurie radikalesni pakeitimai turi būti daromi, prižiūrint vyskupams ir laikantis Dieviškojo kulto kongregacijos nurodymų. Pasiūlymai perduoti svarstyti liturginei komisijai.

Posėdyje dalyvavęs vyskupas lietuviams išeivijoje Paulius Baltakis supažindino posėdžio dalyvius su lietuvių išeivijos sielovados problemomis. Anot jo, šiuo metu į Vakarus plūstelėjusi lietuvių išeivių banga savo mentalitetu gerokai skiriasi nuo senosios išeivijos. Jis kreipėsi į Lietuvos vyskupus dėl galimybės skirti bent kelis kunigus darbui užsienyje. Nutarta ieškoti galimybių kaip nors padėti lietuviams išeivijoje.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis įvyks 2000 metų spalio 11 dieną Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas