Lietuvos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas
 
Švenčiausioji Jėzaus Širdie!
Mes, Lietuvos vyskupai ir kunigai,
Dievui pasišventusieji ir pasauliečiai,
užbaigdami Lietuvos II Eucharistinį kongresą,
trokštame Tavo meilei pavesti save,
savo artimuosius, Bažnyčią ir Tėvynę.
Tu esi mūsų gyvenimo ir tikrosios laisvės saugotojas,
santarvės pagrindas, viltis dabarties sutemose
ir mūsų išganymo šaltinis.

Viešpatie Jėzau Kristau,
atsiprašome Tavęs už visas mūsų nuodėmes ir klaidas,
atnaujiname savo pasiryžimą likti ištikimiems Tavo meilės planams
kiekvieno mūsų ir visos tautos gyvenime.
Prie Tavo kojų, Eucharistinis Jėzau,
sudedame kritusiųjų už Tėvynės ir tikėjimo laisvę,
tremtinių, kalinių ir visų geros valios tautiečių aukas,
kad jos išdaigintų Tėvynei ir Bažnyčiai
daugiau ištikimų sūnų ir dukrų,
Tavo šviesos, taikos ir laisvės nešėjų,
pasiaukojančiai tarnaujančių
mūsų šalies ir tikinčiųjų bendruomenės pažangai.
Dėkojame už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
Pavedame Tau visus mūsų dabarties ir ateities planus bei darbus,
trokšdami, kad Tavo meilė pasklistų visoje Lietuvoje.

Viešpatie Jėzau Kristau,
apipilk gausiomis malonėmis Bažnyčią:
Šventąjį Tėvą Joną Paulių II, vyskupus, kunigus,
vienuolius ir pasauliečius.
Laimink mūsų valstybės vadovus ir visą tautą.
Suteik jiems ištvermės būti klusniais Tavo meilės mokiniais
ir vykdyti dangiškojo Tėvo valią.

Viešpatie Jėzau Kristau,
esantis Eucharistijoje ir maitinantis mus Gyvybės Duona,
pripildyk mūsų širdis savo meilės, kad dalytume ją visiems,
Tavęs dar nesuradusiems ir paklydusiems,
nusilpusiems, vienišiems ir apleistiems.
Padėk mums atkurti savo bendruomenėse
pagarbą kiekvienam žmogui,
siekti teisingumu ir meile pagrįstos santarvės,
skleisti tarpusavio pakantumą bei atlaidumą
ir, sekant Tavo pavyzdžiu, tarnauti vieni kitiems.
Tavo Širdies meilė teatgaivina mus
ir teprikelia gyvenimui kiekvieną
nuo Tavęs nutolusią ar Tavęs nesuradusią širdį.

Viešpatie Jėzau Kristau,
Palaimintosios Mergelės Marijos,
Eucharistijos Motinos, užtariami,
maldaujame, kad visi,
besidalijantys Gyvybės Duona,
taptų broliškos vienybės ir Tavo meilės ženklu.
Prašome Tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.