Pasirašytos sutartys su Šventuoju Sostu
 

Gegužės 5 d. Vilniuje pasirašytos trys Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartys: pirmoji apibrėžia santykių tarp katalikų Bažnyčios ir valstybės teisinius aspektus, antroji – bendradarbiavimą švietimo ir kultūros srityje, trečioji – kariuomenėje tarnaujančių katalikų ganytojišką globą. Šias sutartis pasirašė Šventojo Sosto apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Erwinas J. Enderis ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas. Sutartis pasirašant dalyvavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos vyskupai, taip pat krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius, švietimo ir mokslo ministras Kornelijus Platelis, kiti oficialūs asmenys. Anot Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko arkivyskupo S. Tamkevičiaus, „sutarčių pasirašymas nepaprastai reikšmingas faktas. Iki šiolei santykiai tarp valstybės ir Bažnyčios nebuvo galutinai sureguliuoti. Sutartys įtvirtina tiek Bažnyčios, tiek valstybės autonomiją ir drauge šių institucijų bendradarbiavimą žmonių labui”. Arkivyskupo nuomone, nors sutartys apima labai platų Bažnyčios ir valstybės santykių spektrą, tačiau ateityje gali iškilti naujų klausimų; tokiu atveju galėtų būti pasirašytos atskiros sutartys.

-vm-