Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

2000 metų balandžio 26 dieną Vilniuje, Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) sekretoriato patalpose, įvyko plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis.

Posėdžio metu svarstytos galimybės siųsti studijuoti į užsienį kunigus bei stipendijų šioms studijoms skyrimo tvarka. Vyskupai nutarė, kad finansinė parama Lietuvos Bažnyčiai iš užsienio daugiau turėtų būti skirta pastoraciniam darbui.

Vyskupai taip pat aptarė situaciją, susidariusią tikybos vadovėlių leidybos srityje. Be vyskupijų paramos šiemet neįmanoma išleisti tiek naujų vadovėlių, kad tikybos besimokantys mokiniai būtų jais bent minimaliai aprūpinti. Nutarta, kad vyskupijų katechetikos centrai pateiks duomenis, kiek vadovėlių kuriai vyskupijai reikia, o vyskupijos padengs susidariusį trūkumą. Labai pageidautina, kad parapijų klebonai nupirktų tikybos vadovėlius savo parapijos mokiniams. Tokie vadovėliai liktų parapijos nuosavybe ir galėtų būti naudojami keletą metų.

Vyskupai buvo supažindinti su jaunimo centrų vadovų kreipimusi, kuriame vyskupų prašoma vyskupijų centruose garantuoti bent minimalias galimybes vykdyti numatytą veiklą. Vyskupai ypač atkreipė dėmesį, kad vyskupijų jaunimo centrai privalo turėti aiškų ordinaro siuntimą vykdyti šį darbą. Pripažindami jaunimo centrų darbuotojams savarankiškumą, vyskupai sykiu nurodė, kad vyskupijų jaunimo centrų veikla privalo visuomet būti derinama su vietos vyskupu.

Šių metų gegužės 16–17 d. Kaune rengiamas Baltijos šalių vyskupų susitikimas. Per posėdį buvo aptarta preliminari šio susitikimo programa, posėdžių metu svarstytini klausimai. Numatoma, jog šio susitikimo metu vyskupai koncelebruos šv. Mišias Kauno arkikatedroje bazilikoje gegužės 16 d. 18 val. ir Šiluvos bazilikoje gegužės 17 d. 11.30 val.

Vyskupai aptarė gautą pasiūlymą įsitraukti į prezidentinės tarptautinės komisijos holokausto ir genocido klausimams tirti šviečiamąją veiklą. Vyskupai pritarė, kad tokioje komisijoje galėtų dalyvauti LVK atstovas. Neatsisakoma dalyvauti minėjimuose, pritarta pasiūlymui įvertinti holokaustą per tikybos pamokas atsižvelgiant į bendras tikėjimo šaknis. Nepritarta tarptautinės sutarties pasirašymui.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius informavo posėdžio dalyvius apie pasirengimą Lietuvos II Eucharistiniam kongresui. Vyskupai aptarė, kuris iš jų vadovaus Eucharistinio kongreso pamaldoms. Rengiantis Eucharistiniam kongresui, ketinama paskelbti laišką tikintiesiems. Sutarta, kad Kongreso dienomis pamaldas padės vesti visų Lietuvos kunigų seminarijų auklėtiniai. Nutarta kreiptis į Lietuvos televiziją ir paprašyti tiesiogiai transliuoti pagrindines Kongreso šv. Mišias ir esant galimybei rengti reportažus kitomis Kongreso dienomis. Vyskupai taip pat kreipėsi į Nacionalinio radijo ir televizijos vadovus prašydami rasti galimybę pakeisti šv. Mišių sekmadieninių transliacijų per radiją laiką.

Prelatui Antanui Rubšiui atsistatydinus iš Biblijos draugijos pirmininko pareigų, naujuoju pirmininku paskirtas kunigas Vaclovas Aliulis.

Posėdžio metu buvo aptartas „Artumos” žurnalo likimas. Vyskupai pripažino, kad dabartine forma šis žurnalas nėra pakankamai populiarus ir perspektyvus. Kur kas naudingesnis būtų šeimai skirtas žurnalas, kurio redakcija artimiau bendradarbiautų su Šeimos centru.

Taip pat suderintas vyskupų dalyvavimas jubiliejiniuose renginiuose. Liepos 23 dieną atlaidų prie Kryžių kalno metu bus taip pat surengtas XX amžiaus Lietuvos tikėjimo kankinių paminėjimas.

Lietuvos vyskupai patvirtino laiško Gyvybės dienos (balandžio 30 d.) proga projektą.

Ryšių su Lenkijos Vyskupų Konferencija ad hoc komisijos pirmininkas vyskupas Juozas Žemaitis kreipėsi su prašymu rugsėjo mėnesį Kaune surengti šios komisijos narių susitikimą. Šiam pasiūlymui pritarta.

Kitą Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį nutarta surengti 2000 metų rugpjūčio 22 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje.
 

LVK sekretoriatas