Atgailos ir atsiprašymo pamaldų intencijos ir maldos
 

1-oji invokacija
(Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2000 metų jubiliejaus komiteto pirmininkas arkivyskupas A. J. Bačkis)

Melskimės, kad Šventoji Dvasia mus įkvėptų išpažinti nuodėmes ir paskatintų giliai ir sąmoningai atgailai, kad, išpažindami praeities kaltes, nuplautume savo atmintį ir žengtume tikrojo atsivertimo keliu.
 

Malda (arkivysk. S. Tamkevičius)

Dieve, savo Sūnaus krauju Tu nuolatos palaikai šventąją keliaujančią savo Bažnyčią. Per visus amžius į vieną bendruomenę Ji buria spindinčius šventumu tikinčiuosius, taip pat tuos, kurie, būdami neklusnūs, prieštarauja tikėjimui ir šventajai Evangelijai. Dieve, kuris lieki ištikimas net ir tuomet, kai mes nesilaikome ištikimybės, atleisk mums mūsų kaltes ir leisk mums būti tikraisiais Tavo liudytojais pasaulyje.
 

2-oji invokacija
(Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių ordino Lietuvoje provincijolas kun. S. Jurčys OFM)

Prisipažįstame, kad krikščionys yra ne sykį nusikaltę Bažnyčios pašaukimui mylėti ir tarnauti. Melskime, kad tarnystės dvasia persmelktų visą Dievo tautos pasiuntinybę.
 

Malda (arkivysk. S. Tamkevičius)

Tėve, Tavo Sūnus Jėzus Paskutinės vakarienės kambaryje plovė mokiniams kojas ir liepė taip daryti visiems savo sekėjams. Jis sakė atėjęs tarnauti ir savęs už daugelį atiduoti. Tačiau daugel kartų mūsų Bažnyčios vaikai nutoldavo nuo Jėzaus pavyzdžio ir susigundydavo valdžia, įtaka, turtais. Praradę savo panašumą į Nukryžiuotąjį, jie tapdavo pilni puikybės, išdidumo, savimeilės. Padėk mums suprasti, jog esame mažoji kaimenė, pašaukta tarnauti, o ne valdyti ir viešpatauti.

3-ioji invokacija
(Petras Plumpa, sąžinės kalinys, LR Vyriausybės patarėjas religijų klausimais)

Prisipažįstame, kad mūsų Bažnyčios nariai dėl žmogiškojo silpnumo, baimės, o kartais net dėl asmeninės naudos prisitaikė prie nusikalstamų okupacinių režimų ir net talkindavo tiems, kurie gniaužė laisvę bei teisingumą. Melskimės, kad būtų užgydytos šių nuodėmių žaizdos.
 

Malda (arkivysk. S. Tamkevičius)

Teisingasis Dieve, pranašų lūpomis Tu pasmerkei savo tautos pataikavimą politinėms galybėms ir kvietei pasikliauti tik Tavimi. Tu bodėjaisi tais, kurie persekioja ir engia kitus, ir visuomet buvai aukos pusėje, nes Tau brangi tiesa ir teisingumas. Mūsų Bažnyčiai teko sunkus išbandymas gyventi karų ir okupacijų sąlygomis. Ne vienas krikščionis nusilenkė prievartai ir susitaikė su melu. Dieve, būk mums gailestingas, suteik drąsos likti Tau ištikimiems ir Tavo malonę vertinti labiau už pasaulio galingųjų privilegijas.
 

4-oji invokacija
(Jėzaus Eucharistijoje Tarnaičių seserų kongregacijos sesuo. Vienuolijos tikslas – teikti pagalbą stokojantiems daugiatautėse parapijose)

Prisipažįstame, kad mūsų krašto krikščionims siauras ir egoistiškas tautiškumas kartais būdavo brangesnis už Dievo tautos visuotinumą. Melskime įvairių tautų tikintiesiems santarvės ir brolybės.
 

Malda (arkivysk. S. Tamkevičius)

Dieve, visų tautų Tėve, Tau brangus kiekvienas žmogus. Tavo malonė ir meilė nepaiso kalbos, kultūros ir tautybės skirtumų, visiems Tu leidi vadintis ir būti Tavo vaikais. Atleisk, kad mūsų krašto krikščionys parodydavo priešiškumą kitoms tautoms, savo žodžiais ir veiksmais kartais kurstė tautinę neapykantą. Padėk įveikti visa, kas skiria ir priešina tautas, išmokyk būti taikos ir santarvės ženklu pasauliui.
 

5-oji invokacija
(Genovaitė Gavelytė–Stražnickienė, Alytaus rajono, Ūdrijos kaimo, gyventoja, Antrojo pasaulinio karo metu išgelbėjusi žydų tautybės berniuką. 1999 09 20 apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi)

Prisimindami žydų tautos tragediją, melskime krikščionims drąsos ir sąžiningumo suvokti savo atsakomybę už nekaltai pralietą kraują.
 

Malda (arkivysk. S. Tamkevičius)

Viešpatie, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve, Tu išrinkai Izraelio tautą savo pažadų paveldėtoja ir per ją apreiškei savo vardą visoms tautoms. Iš jos Tu pažadinai žmonijai Gelbėtoją ir Atpirkėją. Apgailime, kad buvo Bažnyčios vaikų, kurie dalyvavo kankinant ir žudant žydų tautą, taip pat tų, kurie abejingai stebėjo nekaltųjų kančias, ar teisino piktadarius, stokojo krikščioniškos meilės užstoti ir gelbėti persekiojamuosius. Atleisk mums šią nuodėmę ir stiprink mūsų broliškus santykius su Sandoros tauta.
 

6-oji invokacija
(Evelina Saldauskaitė, studentė, Lietuvos krikščionių studentų bendrijos narė)

Pripažįstame, kad Bažnyčios vaikai padarė nuodėmių, kurios  pažeidė Kristaus Kūno vienybę ir brolišką meilę. Melskime, kad jų išpažinimas skintų kelią į susitaikinimą ir visų krikščionių vienybę.
 

Malda (arkivysk. S. Tamkevičius)

Gailestingasis Tėve, Tavo Sūnus prieš kančią meldėsi už visų jį tikinčiųjų vienybę, tačiau Tavo sekėjai pasipriešino Tavo valiai, susiskaldė ir pasidalijo, vieni kitus smerkė ir vieni su kitais kovojo. Karštai maldaujame atleidimo ir prašome, kad visi krikščionys, susitaikinę su Tavimi ir tarpusavyje, taptų vienu kūnu ir viena siela.
 

7-oji invokacija
(Marija Einorienė, 4 vaikų mama, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktorė)

Prisipažįstame, kad Bažnyčios vaikai ne kartą stokojo jautrumo nelaimių, skurdo ir socialinės neteisybės akivaizdoje, dažnai neparodė reikiamos pagarbos pradėtai žmogiškajai gyvybei ir leido nužudyti negimusius kūdikius. Melskimės, kad visuomet sugebėtume gerbti ir vertinti gyvybės dovaną ir atpažintume Viešpatį mažiausiuose savo broliuose ir seseryse.
 

Malda (arkivysk. S. Tamkevičius)

Dieve, mūsų Tėve, girdintis vargšų šauksmą, kiek kartų krikščionys neatpažino Tavęs badaujančiuose, trokštančiuose, persekiojamuose, kalinamuose, negalinčiuose apsiginti. Atleisk visiems nusikaltusiems neteisingumu, Tavo mylimų mažutėlių niekinimu. Pažvelk į mūsų nusižeminimą ir pasigailėk mūsų visų.
 

Pasiryžimo malda
(arkivysk. S. Tamkevičius)

Broliai ir seserys, Liturgija, kurioje šventėme Viešpaties gailestingumą ir siekėme apvalyti per šešis amžius krikščionių nueitą kelią, tepažadina visoje Bažnyčioje ir kiekviename iš mūsų įsipareigojimą likti ištikimiems amžinai Evangelijos naujienai, kad daugiau nebūtų taikstymosi su prievarta ir melu, neliktų priešiškumo kitoms tautoms, nepasikartotų Bažnyčios vienybę ardantys veiksmai, nepasireikštų diskriminacija, vargingųjų atstūmimas ir paniekinimas.

Viešpats savo malone tepadeda įvykdyti mūsų pasiryžimą ir visus drauge tenuveda į amžinąjį gyvenimą.