Mirė kunigas Petras Bingelis (1935–2000)
 

Balandžio 3 d. mirė Stakliškių parapijos klebonas kun. Petras Bingelis. P. Bingelis gimė 1935 m. balandžio 26 d. Pivašiūnų parapijoje. 1966 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią 1970 m. dėl susiklosčiusių aplinkybių buvo priverstas palikti. Į seminariją vėl priimtas 1973 m. Baigęs seminariją, 1976 m. gegužės 30 d. įšventintas kunigu. Tais pačiais metais paskirtas Kazokiškių parapijos administratoriumi, 1978 m. – Aukštadvario parapijos administratoriumi, 1982 m. – Stakliškių dekanato vicedekanu, 1990 m. – Stakliškių dekanato dekanu, 1992 m. – Stakliškių parapijos klebonu.

Kun. P. Bingelis buvo pašarvotas Stakliškių bažnyčioje. Laidotuvių pamaldoms balandžio 6 d. Pivašiūnų bažnyčioje vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, šv. Mišias koncelebravo kun. P. Bingelio kurso draugas Gardino vyskupas A. Kaškievič, jo pagalbininkas vyskupas A. Dziemianko ir 42 kunigai. Pamokslą per šv. Mišias pasakė vysk. J. Matulaitis. Kunigas Petras Bingelis palaidotas Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje.

-Kš-