EKUMENINIS NAUJŲJŲ KANKINIŲ MINĖJIMAS ROMOJE

Artėjant Didžiajam krikščionybės 2000 metų Jubiliejui popiežius Jonas Paulius II pakvietė viso pasaulio krikščionis neužmiršti šio amžiaus kankinių tikėjimo liudijimo "Bažnyčia kiekviename žemės kampelyje privalo laikytis kankinių liudijimo ir rūpestingai saugoti jų atminimą" (IM 13).

Jubiliejiniais 2000 m. gegužės 7 d. Romoje prie Koliziejaus Šventasis Tėvas vadovaus ekumeninei maldai, kurioje prisimins naujuosius kankinius.

Naujųjų kankinių paskelbimą rengianti komisija iš viso pasaulio šalių į Bažnyčios martirologą (kankinių sąrašą) naujai įrašė virš 30.000 naujųjų kankinių. Šiame šimtmetyje, nemažai lietuvių tikinčiųjų savo gyvybės kaina paliudijo ištikimybę Evangelijos tiesai ir Bažnyčiai. Tikėjimo liudytojų-kankinių prisiminimas stiprina krikščionių pasiryžimą gyvam ir autentiškam krik?šioniškam gyvenimui. Visuotinės Bažnyčios atnaujintame martirologe yra ir 114 kankinių iš Lietuvos.

Prašome kunigus, parapijų tikinčiuosius supažindinti (parapijos susirinkimuose, vietinėje spaudoje) su Naujųjų kankinių minėjimu Romoje ir Lietuvos naujaisiais kankiniais.

Lietuvos naujųjų kankinių gimines ir artimuosius, ketinančius š.m. gegužės 7 d. dalyvauti Naujųjų kankinių minėjime Romoje, kviečiame skubiai kreiptis į LVK 2000 metų Jubiliejaus komiteto sekretoriatą Vilniuje tel. 22 09 83.

Lietuvos Naujųjų kankinių, įrašytų į Bažnyčios Martirologą sąrašas:
 
 
  Vardas, pavardė
Kankinystės data
Vyskupija
1
Kun. Valentinas Balčius
1941
Kaišiadorys
2
Kun. Zenonas Baužys
1948
Kaišiadorys
3
Kun. Andrius Juknevičius
1941
Kaišiadorys
4
Kun. Kazimieras Lajauskas
1921
Kaišiadorys
5
Kun. Matas Lajauskas
1941
Kaišiadorys
6
Arkivysk. Teofilius Matulionis
1962
Kaišiadorys
7
Kun. Konstantinas Paulavičius
1941
Kaišiadorys
8
Kun. Vladas Rakickas
1946
Kaišiadorys
9
br. Benediktas Andriuška
1951
Kaunas
10
Kun. Petras Auglys
1937
Kaunas
11
Baltramiejus Auglys
1932
Kaunas
12
Kun. Jonas Burneika
1956
Kaunas
13
Kun. Severinas Buteikis
1942
Kaunas
14
Adelė Dirsytė
1955
Kaunas
15
Pranas Dovydaitis
1942
Kaunas
16
t. Virginijus Jaugelis
1980
Kaunas
17
Petras Kairys
1937
Kaunas
18
Petras Paulaitis
1986
Kaunas
19
Elena Spirgevičiūtė
1944
Kaunas
20
Kun. Juozapas Usonis
1912
Kaunas
21
Kun. Boleslovas Vėgėlė
1941
Kaunas
22
Kun. Pranciškus Vitkevičius
1941
Kaunas
23
Kazys Abakanavičius
1941
Panevėžys
24
Liudvikas Čepele
1941
Panevėžys
25
Jonas Didžiulis
1941
Panevėžys
26
Povilas Grakauskas
1941
Panevėžys
27
Petras Kėdainys
1941
Panevėžys
28
Petras Grigas
1941
Panevėžys
29
Petras Jasiūnas
1941
Panevėžys
30
Dominikas Juodiškis
1941
Panevėžys
31
Kazys Jurgevičius
1941
Panevėžys
32
Vincas Karaliūnas
1941
Panevėžys
33
Danielius Kulikauskas
1941
Panevėžys
34
Juozas Lisauskas
1941
Panevėžys
35
Jurgis Pajarskas
1941
Panevėžys
36
Jonas Pėža
1941
Panevėžys
37
Juozas Slėnys
1941
Panevėžys
38
Ignas Staškevičius
1941
Panevėžys
39
Bronius Tumonis
1941
Panevėžys
40
Jonas Valiulis
1941
Panevėžys
41
Jonas Vireliūnas
1941
Panevėžys
42
Stanislovas Mačiulis
1941
Panevėžys
43
Zinaida-Emilija Seiliūnaitė-Kanevičienė
1941
Panevėžys
44
Juozas Žemgulys
1941
Panevėžys
45
AntanasGudonis
1941
Panevėžys
46
Vytautas Kadžys
1941
Panevėžys
47
Julionas Kisielius
1941
Panevėžys
48
Romualdas Klieris
1941
Panevėžys
49
Ignas Rutkauskas
1941
Panevėžys
50
Pranas Smailys
1941
Panevėžys
51
Simonas Rapšys
1941
Panevėžys
52
Antanas Kurieckis
1941
Panevėžys
53
Juozas Jakaitis
1941
Panevėžys
54
Kun. Kazimieras Ciplys
1941
Panevėžys
55
Kun. Alfonsas Lipniūnas
1945
Panevėžys
56
Kun. Vytautas Šamšonas
1941
Panevėžys
57
Kun. Fabijonas Kemešis
1954
Panevėžys
58
Kun. Vladas Didžiokas
1941
Panevėžys
59
Kun. Vaclovas Dambrauskas
1941
Šiauliai
60
Kun. Paulius Racevičius
1941
Šiauliai
61
Kun. Klemenskas Arlauskas
1949-91
Telšiai
62
Vysk. Vincentas Borisevičius
1947
Telšiai
63
Kun. Pranas Gustaitis
1946
Telšiai
64
Kun. Jonas Ilskis
1949-56
Telšiai
65
Kun. Petras Jasas
1945-92
Telšiai
66
Kun. Justinas Juodaitis
1949-69
Telšiai
67
Kun. Mykolas Jodokas
1950
Telšiai
68
kun. Antanas Kruša
1952
Telšiai
69
Kun. Vladas Mironas
1953
Telšiai
70
Kun. Jonas Novickis
1941
Telšiai
71
Kun. Kazimieras Olšauskas
1954
Telšiai
72
Vysk. Pranciškus Ramanauskas
1959
Telšiai
73
Kun. Jonas Staškevičius
1955
Telšiai
74
Kun. Vladislovas Taškūnas
1950
Telšiai
75
Hermenegildas Žvirgždinas
1941
Telšiai
76
Klier. Valerijonas Vaitkevičius
1949
Telšiai
77
Kun. Vaclovas Balsys
1941
Vilkaviškis
78
Danutė Burbaitė
1970
Vilkaviškis
79
Kun. Justinas Dabrila
1941
Vilkaviškis
80
Kun. Jonas Damijonaitis
1951
Vilkaviškis
81
Antanas Šapalas
1945
Vilkaviškis
82
Kun. Paulius Grablikas
1941
Vilkaviškis
83
Elena Klimaitė
1944
Vilkaviškis
84
Kun. Juozas Laukaitis
1952
Vilkaviškis
85
Kun. Juozapas Montvila
1952
Vilkaviškis
86
Kun. Jonas Petrika
1941
Vilkaviškis
87
Kun. Juozas Zdebskis
1986
Vilkaviškis
88
Kun. Boleslav Bazewicz
1942
Vilnius
89
Kun. Kazimieras Burokas
1941
Vilnius
90
Kun. Vincentas Godlevski
1943
Vilnius
91
Kun. Henrykas Glebovičius
1941
Vilnius
92
Kun. Adolfas Gruodis
1941
Vilnius
93
Kun. Bronislavas Laurinavičius
1981
Vilnius
94
Kleopas Laurinovičius
1942
Vilnius
95
Kun. Karolis Lubianec
1942
Vilnius
96
Kun. Jan Naumoviciz
1942
Vilnius
97
Kun. Leonas Puciata 
1943
Vilnius
98
Arkivysk. Mečislovas Reinys
1953
Vilnius
99
Kun. Jonas Staškevičius
1955
Vilnius
100
Diak. Vaclovas Stulginskis
1941
Vilnius
101

Kun. Jonas Tutinas

1941
Vilnius
102
Kun. Antanas Udalskis
1943
Vilnius
103
Kun. Adomas Zaremba
1943
Vilnius
104
Kun. Stanislovas Rimkus
1945
Vilnius
105
kun. Ambraziejus  Jakavonis
1944
Vilnius
106
Kun. Vladas Butvila
1961
Vilnius
107
Vytautas–Voldemaras Čarneckis
1942
Vilnius
108
Kun. Juozapas  Gustas
1958
Vilnius
109
Levas Karsavinas
1952
Vilnius
110
Ses. Valerija Liktoraitė
1951
Vilnius
111
Diak. Augustinas Piurko
1942
Vilnius
112
Ignas Skrupskelis
1942
Vilnius
113
Kun. Zigmunt Stankevič
1941
Vilnius
114
Konstantinas Šakenis
1941
Vilnius

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2000 metų jubiliejaus komitetas