Mirė kunigas Antanas Račkauskas (1931–2000)
 

Kovo 14 d. mirė buvęs Didvyžių parapijos klebonas A. Račkauskas. A. Račkauskas gimė 1931 m. kovo 29 d. Liolių parapijos Vaišviliškės kaime. Mokėsi Liolių pradinėje mokykloje. Baigęs Kelmės gimnaziją, 1950 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1954 m. rugsėjo 13 d. Tais pačiais metais paskirtas Molėtų bažnyčios vikaru, Paežerių parapijos klebonu. 1955 m. vikaravo Ukmergėje. 1956 m. paskirtas Upninkų parapijos klebonu, 1960 m. – Radviliškio bažnyčios vikaru, 1962 m. – Šiaulėnų bažnyčios altaristu, 1963 m. – Krakių bažnyčios altaristu, 1964 m. – Pašvitinio bažnyčios altaristu, tais pačiais metais klebonavo Vertimų parapijoje. 1965 m. buvo Betygalos ir Ugonių, 1966 m. – Taujėnų bažnyčių altaristas. 1968 m. paskirtas Raseinių, 1970 m. Kėdainių, Šėtos, 1971 m. Gruzdžių, 1972 m. Kudirkos Naumiesčio, 1974 m. Kalvarijos bažnyčių vikaru. 1975 – 1986 m. Sutkų bažnyčios administratorius, 1986 m. – Garliavos bažnyčios altaristas, 1987 m. – Didvyžių bažnyčios administratorius. Nuo 1994 m. balandžio 11 d. dėl ligos jokių pareigų nėjo.

Kovo 16 d. laidotuvių pamaldoms Didvyžių bažnyčioje vadovavo Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC, šv. Mišias koncelebravo 15 kunigų. Pamokslą pasakė kurso draugas, Sintautų parapijos klebonas g. prel. A. Maskeliūnas. Po šv. Mišių kun. A. Račkausko palaikai išlydėti į Liolius (Kelmės raj.).

-Vk-