Mirė kunigas Kazimieras Pugevičius (1928–2000)
 

Vasario 29 d. Baltimorėje, Šv. Vincento parapijoje, mirė kunigas Kazimieras Pugevičius. Kun. K. Pugevičius gimė 1928 m. balandžio 29 d. Baltimorėje, Maryland valstijoje, JAV. Abu kunigo tėvai buvo lietuviai išeiviai. K. Pugevičius studijavo Vašingtono katalikiškajame universitete, kur įgijo filosofijos magistro laipsnį. Kunigu įšventintas 1953 m. gegužės 30 d. Ėjo įvairias pareigas lietuvių ir kitataučių parapijose bei kurijoje. 1974 m. įsteigė Amerikos lietuvių katalikų tarnybą, kuri koordinavo lietuvių sielovadą ir jai vadovavo. 1975–1992 m. buvo Lietuvių katalikų religinės šalpos (LKRŠ) Niujorke reikalų vedėjas. LKRŠ padalinys – Lietuvių informacijos centras bendradarbiavo su Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika ir Sąjūdžiu. Daug prisidėjo prie Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos išgarsinimo pasaulyje. 1992 m. gegužės mėn. grįžo dirbti pastoracinį darbą Baltimorės amerikiečių ir lietuvių parapijose. 1997 m. gegužės 28 d. atvyko į Lietuvą, darbavosi Vilniaus pal. J. Matulaičio parapijoje. Susilpnėjus sveikatai, 1999 m. rudenį grįžo į Baltimorę gydytis. Kun. K. Pugevičius palaidotas kovo 4 d. Baltimorėje.

-Vn-