Mirė kunigas Alfonsas Pridotkas (1923 – 2000)
 

Vasario 27 d. Plungėje mirė Plungės altaristas kunigas Alfonsas Pridotkas. A. Pridotkas gimė 1923 m. sausio 1 d. Darbėnų parapijos (Kretingos r.) Pasertupio kaime, mokėsi Darbėnų pradžios mokykloje, Kretingos gimnazijoje ir Telšių kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1946 m. kovo 17 d. Dirbo vikaru Šilalėje ir Salantuose, klebonu – Nevarėnuose, Batakiuose ir Žarėnuose. 1989 m. lapkričio 22 d. dėl sveikatos buvo perkeltas į Plungę altaristu, kur pagal išgales padėjo kunigams pastoracijoje.

Kovo 1 d. laidotuvių apeigas atliko ir šv. Mišių koncelebracijai vadovavo generalvikaras mons. J. P. Gedgaudas. Pamokslus pasakė mons. T. Poška, kun. dr. A. Genutis ir kurso draugas kun. A. Ivanauskas. Laidotuvėse dalyvavo 48 kunigai, 6 klierikai ir gausus būrys tikinčiųjų. Kun. A. Pridotkas palaidotas Plungės bažnyčios šventoriuje.

-T-