Mirė kun. Petras Orlickas (1922–2000)
 

Vasario 27 d. mirė Pilviškių parapijos altaristas kunigas Petras Orlickas. P. Orlickas gimė 1922 m. gruodžio 31 d. Kaune. 1925 m. kartu su tėvais persikėlė į Josvainių valsčiaus Kampių kaimą, kur baigė pradinę ir septynmetę mokyklą. 1946–1949 m. mokėsi Kauno I suaugusiųjų gimnazijoje, 1950–1952 m. dirbo Kauno centrinio pašto Ryšių skyriuje ir buvo Kauno arkikatedros zakristijonas. 1953 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, 1958 m. kovo 23 d. vysk. J. Steponavičiaus įšventintas kunigu. Tais pačiais metais paskirtas Kudirkos Naumiesčio parapijos vikaru. 1959 m. – Valakbūdžio parapijos klebonu. 1961 m. jam papildomai patikimos ir Sintautų vikaro pareigos. 1966 m. paskirtas Margininkų klebonu, 1969 m. – A. Panemunės ir Margininkų vikaru, 1971 m. – Santaikos parapijos administratoriumi, 1978 m. – Liubavo, 1981 m. – Paluobių, 1988 m. – Paluobių ir Braziūkų parapijų administratoriumi. 1989 m. išleistas pastoraciniam darbui į Baltarusiją, Vydžių parapiją. 1990 m. grįžęs į Lietuvą, Kaišiadorių vyskupiją, paskiriamas Labanoro parapijos administratoriumi. 1991 m. yra Joniškio, 1992 m. – Dusmenų administratorius. 1993 m. grįžo į Vilkaviškio vyskupiją ir buvo paskirtas Skardupių parapijos klebonu. 1994 m. klebonavo Margininkuose. Nuo 1996 m. buvo Pilviškių parapijos altaristas.

Vasario 29 d. Pilviškių bažnyčioje laidotuvių pamaldoms vadovavo Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras mons. prof. bažn. t. hab. dr. V. J. Bartuška, pamokslą bažnyčioje pasakė velionio kurso draugas mons. V. Jalinskas, prie kapo – Šilainių Šv. Dvasios parapijos klebonas mons. L. Vaičiulionis. Laidotuvėse dalyvavo 49 kunigai, 2 klierikai ir gausus tikinčiųjų būrys.

-Vk-