Mirė kunigas jubiliatas Vytautas Radzevičius (1922–2000)
 

Sausio 18 d. mirė Kairių parapijos klebonas kun. V. Radzevičius. V. Radzevičius gimė 1922 m. birželio 6 d. Pilviškių miestelyje, Vilkaviškio apskr. 1929–1933 m. lankė pradinę mokyklą Barzduose, Šakių apskr. 1933 m. mokėsi Pilviškių miestelio gimnazijoje. Nuo 1934 m. lankė Kauno jėzuitų gimnaziją. 1938 m. rudenį įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1945 m. balandžio 29 d. Panevėžio katedroje įšventintas kunigu. Nuo 1945 m. birželio 28 d. vikaravo Kavarsko bažnyčioje, 1945 m. liepos 30 d. laikinai paskirtas Skaistgirio vikaru, 1945 m. spalio 5 d. – Lygumų vikaru, 1947 m. balandžio 15 d. – Bukonių, o po kelių mėnesių Šaukoto administratoriumi. Po metų vikaravo Radviliškyje, buvo paskirtas Šiaulių dekanato pastoracinių užduočių vykdytoju, tais pačiais 1948 metais rugsėjo 17 d. paskirtas Šaukoto klebonu.

1950 m. rugpjūčio 9 d. kun. V. Radzevičius suimamas, nuteisiamas ir ištremiamas į Sverdlovsko sritį, Ibdelsko rajoną. 1954 m. Sverdlovsko srities Aukščiausiasis Teismas plaučių tuberkulioze susirgusį kun. V. Radzevičių iš lagerio paleidžia kaip nepagydomą. Grįžęs į Lietuvą kunigas paskiriamas Kairių bažnyčios altaristu, nuo 1964 m. liepos 3 d. jis buvo šios parapijos klebonas. Ligos išvargintas kunigas bažnyčią įsirengė špitolės salėje. Reikėjo daug energijos ir sumanumo atstatyti 1792 m. statytos bažnyčios jau krūmokšniais beapaugančius griuvėsius. Kairių bažnyčios atstatymą rėmė tuometinis Šiaulių šv. ap. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas L. Mažonavičius. Kairių bažnyčios atstatymo darbai baigti 1960 m.

Sausio 21 vykusioms laidotuvėms vadovavo vysk. E. Bartulis. Prie kapo duobės atsisveikinimo žodį tarė kurso draugas kun. A. Kisielius. Kun. V. Radzevičius palaidotas Kairių bažnyčios šventoriuje.

-ab-