Mirė kunigas Pranas Gavėnas SDB (1918–2000)
 

Vasario 8 d. Alytaus ligoninėje mirė kun. Pranas Gavėnas SDB, Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios garbės klebonas. P. Gavėnas gimė 1918 m. spalio 11 d. Zapakimų kaime (Marijampolės r.). Pašaukimą kunigystei pajuto dar paauglystėje. Paragintas saleziečių išvyko Italijon. Saleziečiu tapo 1939 m. Turino universitete studijavo teologiją. Kunigu įšventintas 1949 m. liepos 3 d. 1952–1969 m. Italijoje redagavo „Saleziečių balsą”. 1971 m. kun. Pranas Gavėnas išvyko į Braziliją, apsigyveno San Paule, vadovavo lietuviškai Vila Zelinos parapijai. P. Gavėnas išrinktas Pietų Amerikos lietuvių kunigų vienybės pirmininku, buvo San Paulo spaudos asociacijos narys ir San Paulo Istorijos akademijos akademikas. 1977–1987 m. Šv. Kazimiero (Brazilija) lietuvių parapijos klebonas. 1977–1988 m. redagavo žurnalą „Mūsų Lietuva”. Grįžęs į Lietuvą, dirbo sielovados darbą Alytuje. 1994 m. paskirtas Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos garbės klebonu. Rūpindamasis savo tautiečių dvasingumu, jis atgaivino žurnalo „Saleziečių žinios” leidimą, nemažai parašė ir išleido knygelių vaikams, kasmet neturtingiems ir apleistiems vaikams rengė stovyklas, buvo daugelio dvasinių renginių iniciatorius, dalyvavo vysk. V. Valančiaus blaivybės sąjūdžio veikloje. Vasario 11 d. kun. P. Gavėnas palaidotas Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios šventoriuje.