Mirė kunigas Jonas Algirdas Narušis (1942–2000)
 

Vasario 5 d. staiga mirė Kupiškio parapijos klebonas, Kupiškio dekanato vicedekanas kun. J. A. Narušis. J. A. Narušis gimė 1942 m. kovo 8 d. Balninkų parapijoje, Ukmergės rajone. 1968 m. jis įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1973 m. balandžio 17 d. buvo įšventintas kunigu ir paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaru. Po trejų metų perkeltas dirbti į Panevėžio vyskupiją ir kelerius metus ėjo vikaro pareigas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Vėliau klebonavo Palevėnėje, Pabiržėje, Ramygaloje, Ėriškiuose. Paskutinė tarnybos vieta – Kupiškis. Kun. J. A. Narušis kartu aptarnavo ir Palevėnės parapijos tikinčiuosius.

Vasario 8 d. Kupiškio bažnyčioje laidotuvių pamaldoms vadovavo vysk. J. Preikšas. Šv. Mišias kartu su juo koncelebravo vysk. E. Bartulis, Gardino vysk. A. Kaszkiewicz, per 70 kunigų. Prie karsto atsisveikinimo žodį tarė kurso draugas Rokiškio dekanas J. Janulis. Kalbėjo ir velionį pažinoję parapijiečiai. Visiems susirinkusiems į laidotuves padėkojo Anykščių dekanato dekanas, Svėdasų klebonas kun. V. Rabašauskas. Kun. J. A. Narušis palaidotas Kupiškio bažnyčios šventoriuje.

-jj-