INFORMACIJA LIETUVOS II EUCHARISTINIO KONGRESO
VYSKUPIJŲ  KOORDINATORIAMS, PARAPIJŲ KUNIGAMS, KATECHETAMS
IR KITIEMS ATSAKINGIEMS ASMENIMS
APIE VAIKŲ DIENOS PROGRAMĄ IR PASIRENGIMĄ JAI
 

Lietuvos II Eucharistiniame kongrese, vyksiančiame Kaune birželio 1–4 d., vaikams ir jaunimui yra skirta birželio 3-ioji. Vaikų programa vyks atskirai nuo jaunimo programos.

Į Kongresą gali vykti visi to norintys vaikai, netgi nelankantys tikybos pamokų, tačiau dalyvausiantys parengiamuosiuose susitikimuose.

Vaikų amžius. Laukiami 6–11 metų vaikai, mažesni turėtų dalyvauti tik kartu su tėvais. Raginame jau dabar organizuoti vaikų grupes, vyksiančias į Eucharistinį kongresą. Vadinasi, jau nuo dabar turi būti rengiami susitikimai su vaikais, jie specialiai ruošiami Kongresui.

Susitikimus privaloma rengti bent du kartus per mėnesį, galima ir dažniau.

Susitikimo vadovas. Katechetas, kompetetingas Caritas darbuotojas, teologijos fakulteto studentas ar tiesiog parapijos kunigas. Be to, čia gali būti įtraukti ir šį darbą dirbti sugebantys vaikų tėvai.

Susitikimo vieta. Mokykla arba parapijos bažnyčia bei kitos susitikimams tinkamos vietos, pvz. šeima (pagal vadovo nuožiūrą ir klebono pritarimą).

Susitikimo laikas. Po pamokų mokykloje (tik ne per tikybos pamokas) arba sekmadieniais po šv. Mišių, kai vaikai yra rengiami Pirmajai Komunijai.

Susitikimo narių skaičius. Eucharistinio kongreso metu bus reikalaujama, kad 10 vaikų lydėtų vienas vadovas. Tad būtų geriausia iš anksto surasti pakankamai vadovų, kurie jau dabar prisiimtų atsakomybę už besirengiančius vaikus. Neturint  pakankamai vadovų, patartina rengtis Kongresui su jau esančiais ir nepamiršti ieškoti pagalbininkų, kurie bus būtini, atsižvelgiant į Vaikų dienai keliamus reikalavimus.

Susitikimo tikslas. Padėti vaikui artimiau bendrauti su Jėzumi, išgyventi Jo atėjimą kaip didžiausią džiaugsmą, Jam dėkoti ir Jį šlovinti, ugdyti meilę Jėzui Eucharistijoje, mokyti įžvelgti Jėzų šalia esančiame žmoguje.

Susitikimo turinys
1. Pagvildenti teologinius straipsnelius apie Eucharistiją, spausdinamus „Kregždutėje“, „XXI amžiuje“ bei kitur.  Parenkami straipsniai, kuriuos galima pritaikyti vaikams.
2. Susipažinti su šv. Mišių svarbiausiais liturginiais momentais.
3. Nuolat vaikus supažindinti su būsimu Kongresu ir jo programos dalimis.
4. Skatinti vaikus melstis ir laukti Eucharistinio kongreso. 5. Paraginti vaikus individualiai ar grupėmis raštu atsiliepti į laišką, platinamą per Katechetikos centrą ar  „Kregždutę“.
6. Mokytis giesmių ir animacijų.
7. Rengti vaikų Švč. Sakramento adoracijas.

Metodinė literatūra
1. Raniero Cantalamessa  „Eucharistija – mūsų pašventinimas“, 1999.
2. Vaizdajuostė „Eucharistijos stebuklai“ (Katalikų TV, Valančiaus g. 6, Kaunas, tel. (8*27) 20 75 96).
3. Katechetikos centro rekomenduojama medžiaga.
4. Lietuvos II Eucharistinio kongreso (LEK) komiteto rengiama medžiaga.

Už susitikimų organizavimą ir vaikų kelionę atsako parapijos klebonas ir vyskupijos Eucharistinio kongreso koordinatorius.

Informacijos ieškokite „Bažnyčios žiniose“, „XXI amžiuje“, „Kregždutėje“, vyskupijų katechetikos centruose,  vyskupijų kurijose kreipkitės į LEK koordinatorių, Kaune į LEK organizacinį komitetą (Rotušės a. 14a., LT-3000 Kaunas,  tel. (8*27) 322594). Informacijos galite ieškoti ir Internete (http://www.catholic.lt/Eucharistija2000).

Informacija bus nuolat teikiama ir tikslinama. Prašome sekti jos platinimo priemones.

Už vaikų dienos programą atsakinga
s. Pranciška Bubelytė OSF
Lietuvos II Eucharistinio kongreso komitetas
Rotušės a. 14a
LT-3000 Kaunas, tel. (8*27) 73 91 27, nuo vasario 22 d. (8*27) 31 61 27. Skambinti vakare.