ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA PARAPIJOJE
SIŪLOMA PUSVALANDŽIO ADORACIJOS SCHEMA
 

Siūlome Švenčiausiojo Sakramento adoracijos pusvalandžio planą. Jo pagrindas – Evangelijos tekstai, padedantys žmonėms susitelkti ir tyloje pabūti su Viešpačiu. Tekstus tinka skaityti nuo pulpito arba priešais Švč. Sakramentą, kad Jis visą laiką liktų dėmesio centre. Tekstus skaito kunigas ir pasauliečiai. Tuo metu žmonės klūpi arba sėdi. Reikėtų žmonėms paaiškinti, kad sėdėjimas – tai mokinių laikysena, padedanti atidžiai klausytis ir mąstyti.

Giesmė (išstatant Švenčiausiąjį arba keičiantis adoruotojų grupėms)

Pradžios malda
Dangiškasis Tėve, Tu mums dovanojai Savo Vienatinį mylimąjį Sūnų, kad Jis mus mokytų Tavo meilės ir suburtų į vieną šeimą. Norime atsiliepti į Tavo kvietimą ir pabūti kartu Jo akivaizdoje. Leisk mums per šį maldos laiką pajusti Tavo artumą, Tave pagarbinti kartu su visa mūsų parapijos bendruomene. Norime čia pabūti ir už tuos, kurie negalėjo arba nenorėjo ateiti. Ypač meldžiame už….  (Lėtai skaitomos parapijos intencijos. Visuotinė malda bus gyvesnė ir aktualesnė, jeigu prieš adoracijos dieną žmonės galės užrašyti savo intencijas sąsiuvinyje. Pavyzdžiui, 2 savaites prieš adoracijos dieną derėtų prie bažnyčios durų palikti sąsiuvinį su tušinuku. Intencijas taip pat galėtų surašyti tikybos mokytojai su vaikais. Šių metų „Bažnyčios žinių“ pirmajame numeryje šie pasiūlymai išdėstyti išsamiau.)
Tave prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

1-asis skaitovas
Jėzus, kuris mus čia surinko ir kurio akivaizdoje esame, yra Tėvo duodama gyvybės Duona. Klausykimės Jo.

2-asis skaitovas arba kunigas
Aš esu gyvybės duona!
Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks,
ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.
Bet aš jums jau sakiau: jūs mane regėjote, ir netikite.
Visi, kuriuos man duoda Tėvas, ateis pas mane,
ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu,
nes aš nužengiau iš dangaus
vykdyti ne savo valios,
bet valios to, kuris mane siuntė.
O mano Siuntėjo valia reikalauja,
kad nepražudyčiau nė vieno, kuriuos jis man pavedė,
bet kad prikelčiau juos paskutiniąją dieną.
Tokia mano Tėvo valia,
kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki įį,
turėtų amžinąjį gyvenimą ;
todėl aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną.  (Jn 6, 35–40)

1-asis skaitovas (grojant tyliai muzikai lėtai, su pauzėmis kartoja)
Aš esu gyvybės duona…
Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks…
Ateinančio pas mane aš neatstumsiu…
Tokia mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki jį,
turėtų amžinąjį gyvenimą…

(muzika pamažu nutyla)

3-asis skaitovas arba kunigas
Leiskime Jėzaus žodžiams aidėti mumyse, kol tyloje garbiname Jį ir atiduodame Jam savo širdis.

(Tiktų paaiškinti: „Dabar tylėsime penkias minutes. Galime sėdėti“.)
(Tyliai adoruojama 5 minutes)

Kunigas arba 1-asis skaitovas
Dar pasiklausykime mūsų Išganytojo žodžių.

2-asis skaitovas
Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę.
Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias,
ir manosios pažįsta mane,
kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę.
Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės;
ir jas man reikia atvesti; jos klausys mano balso, ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas.    (Jn 10, 11.16)

Kunigas arba 1-asis skaitovas
Jėzus mus surenka kaip kaimenę. Jis mus visus asmeniškai pažįsta. Jis kiekvieną iš mūsų pašaukė vardu. Atverkime Jam savo širdis, atiduokime savo rūpesčius. Tyloje, savais žodžiais, pasitikėdami kalbėkime su Juo apie tai, kas mums rūpi, ir priimkime Jo meilę, nes Jis už mus guldo savo gyvybę.

(Tyliai adoruojama 5 minutes)
(Giedama arba skaitoma Jėzaus Širdies litanija)

Pabaigos malda
Dieve, mūsų Tėve, dėkojame Tau už šį laiką, praleistą Tavo Sūnaus akivaizdoje. Leisk mums taip susivienyti su Juo, kad per mus spindėtų Jo šviesa. Leisk mums tapti Jo rankomis, kad paliestume visų sutiktųjų širdis ir atvestume juos pas Jėzų. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Palaiminimas (arba giesmė, jeigu ateina kita adoruotojų grupė)