Mirė kunigas Bronislovas Brazdžius (1926–2000)
 

Sausio 11 d. Klaipėdos „Raudonojo kryžiaus” ligoninėje mirė Palangos altaristas kunigas Bronislovas Brazdžius. B. Brazdžius gimė 1926 m. balandžio 15 d. Panevėžio vyskupijos Vabalninko parapijoje. Mokėsi Biržų gimnazijoje, kurią baigęs trejus metus mokytojavo. 1952 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1957 m. balandžio 17 d. 1957–1958 m. vikaravo Varniuose, 1958–1961 m. Telšių katedroje, 1961–1967 m. Klaipėdoje, 1967–1970 m. dirbo klebonu Gardame, 1970–1973 m. – Veiviržėnuose, 1973–1976 m. Švėkšnoje, 1976–1986 m. Salantuose. Nuo 1986 m. iki mirties buvo Palangos altaristas.

Kun. Bronislovas Brazdžius palaidotas sausio 14 d. Palangos bažnyčios šventoriuje. Laidotuvių šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas A. Vaičius. Kartu su juo šv. Mišias koncelebravo 55 kunigai. Atsisveikinimo žodį tarė kurso draugai kun. L. Jagminas SJ ir kun. J. Janauskis. Laidotuvėse dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų.

-T-