Mirė mons. Andrius Gustaitis (1910–2000)
 

Sausio 9 d. mirė Garliavos parapijos altaristas jubiliatas mons. Andrius Gustaitis. A. Gustaitis gimė 1910 m. lapkričio 30 d. Girininkų kaime, Pažėrų parapijoje. 1919–1922 m. mokėsi pradžios mokykloje, 1922–1925 m. – Veiverių progimnazijoje, 1925–1930 m. Prienų gimnazijoje. 1930–1931 m. studijavo Kauno VDU Medicinos fakultete, 1931–1935 m. – Kauno kunigų seminarijoje. 1935 m. birželio 16 d. buvo įšventintas kunigu ir tais pačiais metais paskirtas Gižų parapijos vikaru. 1936 m. vikaravo Prienų parapijoje. 1938 m. paskirtas Kalvarijos parapijos vikaru ir progimnazijos kapelionu, 1940 m. – Šakių parapijos vikaru. 1941 m. buvo Marijampolės berniukų gimnazijos kapelionas. 1943 m. vikaravo Plokščiuose. 1945 m. paskirtas Šakių parapijos klebonu ir dekanu. Jo rūpesčiu pradėta atstatinėti Šakių bažnyčia. 1948 m. klebonavo Didvydžiuose, 1950 m. Šventežeryje ir Pajevonyse. 1952 m. paskirtas Vilkaviškio parapijos klebonu ir dekanu, o 1956 m. – Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleriu. Nuo 1956 m. sausio 28 d. iki 1999 m. vasario 2 d. taip pat ėjo Vilkaviškio vyskupijos Bažnytinio tribunolo oficiolo pareigas. 1960 m. paskirtas Kauno A. Panemunės parapijos klebonu, 1969 m. papildomai patikėtos Margininkų parapijos klebono pareigos. 1971 m. tapo Metelių parapijos administratoriumi, 1976 m. – Igliaukos parapijos klebonu. 1980 m. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II kunigą A. Gustaitį paskyrė savo kapelionu – monsinjoru. 1981 – 1999 m. – Garliavos klebonas, Aleksoto dekanato dekanas. 1984 – 1994 m. – Vilkaviškio vyskupijos Kunigų tarybos ir Konsultorių kolegijos narys. 1985 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos klierikų nuodėmklausiu. 1999 m. paties prašymu atleidžiamas iš Vilkaviškio vyskupijos Bažnytinio tribunolo oficiolo, Aleksoto dekanato dekano ir Garliavos parapijos klebono pareigų ir paskiriamas Garliavos parapijos altaristu.

Pagrindinėms laidotuvių šv. Mišioms Garliavos bažnyčioje sausio 12 d. vadovavo ir pamokslą pasakė Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC. Šv. Mišias taip pat koncelebravo Panevėžio vyskupas J. Preikšas ir Vilniaus arkivyskupo augziliaras vysk. J. Boruta SJ, taip pat 60 kunigų. Po šv. Mišių velionio palaikai išlydėti į Pažėrus – gimtąją parapiją. Neseniai atstatytoje Pažėrų bažnyčioje šv. Mišias koncelebravo Panevėžio vyskupas J. Preikšas, Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC ir 9 kunigai. Prie kapo duobės žodį tarė kun. J. Katulis, Garliavos klebonas K. Vosylius. Mons. A. Gustaitis palaidotas senosios Pažėrų bažnyčios šventoriuje.

-Vk-