Mirė kun. jub. Juozas Gumauskas (1904–1999)
 

Gruodžio 30 d. mirė Rumbonių parapijos garbės klebonas kun. jub. Juozas Gumauskas. J. Gumauskas gimė 1904 m. rugpjūčio 24 d. Daukšių parapijoje. Baigęs Daukšių pradinę mokyklą, mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. 1925–1932 m. studijavo Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1932 m. gegužės 29 d. įšventintas kunigu ir paskirtas Metelių parapijos vikaru. 1933 m. vikaravo Gražiškių, 1936 m. – Plokščių, 1938 m. – Gižų, 1941 m. – Igliaukos, 1943 m. – Seirijų parapijose. 1945 m. buvo Alksninės parapijos klebonas. 1947–1956 m. kalėjo lageryje. 1956 m. paskiriamas Seirijų parapijos altaristu, 1957 m. – Žaliosios parapijos klebonu. 1959 m. vikaravo Lukšių parapijoje. 1969 m. paskirtas Valakbūdžio, o 1971 m. – Rumbonių parapijų klebonu. Nuo 1999 m. Rumbonių parapijos garbės klebonas.

Sausio 3 d. Rumbonių bažnyčioje laidotuvių šv. Mišias, kurioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC, taip pat koncelebravo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis ir 35 kunigai. Pamokslą pasakė kun. P. Dumbliauskas SDB. Prie kapo pamokslą ir padėkos žodį tarė Kazlų Rūdos klebonas kun. T. Vallian. Iš viso laidotuvėse dalyvavo 39 kunigai, 4 klierikai ir daug tikinčiųjų.

-Vk-