Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Sausio 26 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) plenarinis posėdis.

Posėdžio pradžioje buvo pristatytas Vyskupų Konferencijos statuto projektas, pakeistas pagal Vyskupų Kongregacijos reikalavimus. Vyskupai pritarė projektui, kuris bus pateiktas Šventajam Sostui tvirtinti.

Atsižvelgiant į keičiamą statutą, buvo svarstoma Vyskupų Konferencijos komisijų, tarybų bei komitetų sudėtis. Šie pakeitimai bus padaryti po to, kai Šventasis Sostas patvirtins statutą. Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Rimantas Norvila iki šių pakeitimų paskirtas atsakingu už ekumeninius ryšius.

Vyskupai apsvarstė situaciją, susijusią su dvasininkų bei pasauliečių katalikų bendradarbiavimu su slaptosiomis užsienio tarnybomis praeityje, ir priėmė atitinkamo kreipimosi tekstą. Taip pat, atsižvelgiant į Jubiliejinių metų mintis, šių metų gavėniai rengiamas atsiprašymas už Bažnyčios ir tikinčiųjų klaidas bei už tikinčiųjų dalyvavimą žydų naikinime Antrojo pasaulinio karo metais.

Vyskupai svarstė galimybę teikti paramą katalikiškajai spaudai. Numatyta kreiptis į užsienio fondus. Taip pat nustatyta, kuriems leidiniams, atsižvelgiant į jų turinį, tokia parama galėtų būti teikiama tarpininkaujant Vyskupų Konferencijai.

Svarstydami iš biudžeto religinėms bendruomenėms teikiamos paramos klausimą, vyskupai suformulavo nuostatas, kuriomis siūloma vadovautis skirstant šią paramą tradicinėms religinėms bendrijoms.

Vyskupų Konferencijai buvo pateiktas vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio pasiūlymas šių metų vasarą organizuoti blaivybės žygį per Lietuvos parapijas. Vyskupai, pripažinę, kad pati idėja verta dėmesio, nutarė pasiūlyti Blaivybės sąjūdžiui dėl tokio žygio organizavimo tartis privačiai su parapijų klebonais, atkreipiant dėmesį, kad šie renginiai nesikirstų su jau numatytomis ir rengiamomis Jubiliejaus metų programomis. Vyskupų nuomone, parapijų kunigų dėmesys pirmiausia turi krypti į parapijos telkimą vykdant Jubiliejinių metų programą parapijoje. Vyskupai pažymėjo, kad Blaivybės sąjūdis turi dar daug galimybių savo veikla prisidėti prie socialinės situacijos Lietuvoje gerinimo.

Vyskupai taip pat pasidalijo patirtimi susidūrus su problemomis, kurios iškyla kreipiantis dėl žemės sklypų naujų bažnyčių statybai. Tikimasi ateityje, konsultuojantis su Vyriausybe, nustatyti konkretesnę procedūrą, taikomą šiuo atveju.

Buvo pateikta Jubiliejinės lietuvių dienos Romoje kovo mėnesį pamaldų tvarka. Vyskupai pasiskirstė, kuris iš jų vadovaus lietuviškoms šv. Mišioms didžiosiose Romos bazilikose.

Posėdžio dalyviai apsvarstė keramikos pano su Aušros Vartų paveikslu projektą Nazareto Apreiškimo Marijai bazilikai. Šioje bazilikoje yra viso pasaulio garsiųjų Marijos šventovių paveikslai.

Buvo sudaryta oficiali Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegacija dalyvauti birželio 18–25 d. Romoje vyksiančiame Tarptautiniame Eucharistiniame kongrese Romoje. Delegacijos pirmininku išrinktas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Delegaciją sudaro vyskupai Jonas Boruta ir Antanas Vaičius bei Lietuvos vyskupijų pasirengimo Lietuvos II Eucharistiniam kongresui koordinatoriai.

Kauno arkivyskupas metropolitas ir Lietuvos II Eucharistinio kongreso organizacinio komiteto pirmininkas Sigitas Tamkevičius pristatė iniciatyvas, kurių rengiantis Kongresui siūloma imtis parapijose. Vyskupai savo nuožiūra šias iniciatyvas peržiūrės ir tai, kas, jų manymu, bus naudinga, taikys savo vyskupijose.

Vyskupai taip pat paskyrė vyskupą Rimantą Norvilą dalyvauti vasario mėnesį Varšuvoje Švedijos liuteronų Bažnyčios organizuojamoje konferencijoje.

Svarstydami galimybę sekmadieniais per televiziją transliuoti šv. Mišias, vyskupai priėjo nuomonę, jog Lietuva pernelyg maža, norint garantuoti pakankamai aukštą lygį. Nutarta kreiptis į televizijos ir radijo vadovybę prašant šv. Mišių transliaciją per radiją perkelti į pirmąją programą, o per televiziją šv. Mišias transliuoti didžiųjų švenčių proga.

Vyskupai taip pat tarėsi dėl galimybės paskirti Vyskupų Konferencijos atstovus Valstybinėje psichikos sveikatos ir Reklamos etikos komisijose. Atitinkamas kandidatūras pavesta parinkti Vyskupų Konferencijos sekretoriatui.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis bus rengiamas balandžio 26 dieną Vilniuje.
 

LVK sekretoriatas