Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 12 (390) 2012 gruodžio 21

Popiežiaus katechezės

  Benediktas XVI
 • APIE DIEVO TROŠKIMĄ
 • APIE KELIUS, VEDANČIUS Į DIEVO PAŽINIMĄ
 • APIE TIKĖJIMO Į DIEVĄ PAGRĮSTUMĄ
 • KAIP KALBĖTI APIE DIEVĄ?
 • APIE DIEVO MEILĖS PLANĄ

Homilijos

 • ŽEMAITIJOS KRIKŠTAS
  Kristaus Krikštas (C)
 • GERESNIO VYNO KILMĖ
  2 eilinis sekmadienis (C)
 • GEROJI ŽINIA
  3 eilinis sekmadienis (C)
 • NAZARETO SINAGOGOJE
  4 eilinis sekmadienis (C)

Interviu

 • ATNAUJINTI TIKĖJIMO ENTUZIAZMĄ
  Pokalbis su apaštališkuoju nuncijumi arkivyskupu Luigi Bonazzi
 • EVANGELIZACIJOS TIKSLAS – SUSITIKIMAS SU KRISTUMI
  Pokalbis su Minsko ir Mogiliavo arkivyskupu Tadeuszu Kondrusiewicziumi

Straipsniai

 • Richard R. Gaillardetz ir Catherine E. Clifford
  TIKĖJIMO BENDRYSTĖ SU KITAIS KRIKŠČIONIMIS
 • Kun. Ericas Jacquinet, Popiežiškosios pasauliečių tarybos Jaunimo skyriaus vadovas
  JAUNIMO SIELOVADA: SUSITIKTI KRISTŲ BAŽNYČIOJE KAIP DRAUGYSTĖS VIETOJE

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Kun. dr. Kęstutis Kėvalas įšventintas vyskupu
 • Telšių vyskupijos kunigų konferencija
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Klierikus aplankė apaštališkasis nuncijus
 • Mirė kun. Jonas Babonas (1936–2012)

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI apie sensus fidelium
 • Vatikanas sveikina JT nutarimą dėl Palestinos