Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 5 (383) 2012 gegužės 22

Popiežiaus katechezės

 • APIE PIRMOSIOS KRIKŠČIONIŲ BENDRUOMENĖS MALDĄ
 • APIE MALDOS IR DIEVO ŽODŽIO PIRMUMĄ
 • APIE PIRMOJO KRIKŠČIONIŲ KANKINIO MALDĄ

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Instrukcija dėl santuokos įregistravimo parapijos santuokų knygoje
  ir civilinės metrikacijos įstaigoje bei dėl pasirengimo
  Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo
 • Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl maldos už šeimą mėnesio paskelbimo

Homilijos

 • EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS
  Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės) (B)
 • PRIDENGTOS PRASMĖS ATSKLEIDIMAS
  XI eilinis sekmadienis (B)
 • APIE ŠV. JONĄ KRIKŠTYTOJĄ
  Šv. Jono Krikštytojo gimimas
 • TIKĖJIMAS APREIŠKIMU
  XIII eilinis sekmadienis (B)

Dokumentai

 • Tikėjimo mokymo kongregacija
  KRIKŠČIONIŠKASIS TIKĖJIMAS IR DEMONOLOGIJA

Straipsniai

 • Paulius VI
  „BET GELBĖK MUS NUO PIKTO“
 • Kun. dr. Arnoldas Valkauskas
  KELIOS PASTABOS DĖL DOKUMENTO „KRIKŠČIONIŠKASIS TIKĖJIMAS
  IR DEMONOLOGIJA“

Bažnyčia Lietuvoje

 • Br. kun. Linas Genadijus Vodopjanovas OFM įšventintas vyskupu
 • Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kunigystės 50 metų
  jubiliejaus paminėjimas
 • Konferencija „Katalikiško švietimo uždaviniai Lietuvoje:
  padėtis, perspektyvos, iššūkiai“
 • Atsinaujinimo diena
 • Kunigų susirinkimai
 • Mirė Gvidas Vainorius SJ (1981–2012)

Bažnyčia pasaulyje

 • Kardinolas S. Dziwiszas pagerbė vyskupus iš Lietuvos
  Šv. Stanislovo iškilmėse Krokuvoje
 • Naujai apibrėžti Caritas Internationalis santykiai su Vatikanu
 • Tęsiamas dialogas su Šv. Pijaus X brolija
 • Austrijos vyskupų dokumentas apie naująją evangelizaciją
 • Reikės naujų bažnytinių struktūrų