Pašaukimas yra Dievo dovana 


(CRTN, VIS) „Pašaukimo esmė – ne tiek pasirinkimas tarnauti Dievui ir savo artimui, kiek būti pasirinktam”, – rašo popiežius Jonas Paulius II lapkričio 28 dieną paskelbtame kreipimesi, skirtame 1999 metų Pasaulinei maldos už pašaukimus dienai, kuri bus minima ketvirtąjį Velykų sekmadienį (balandžio 25 dieną).

„Pašaukimas yra Dievo dovana. Todėl, siekdami jį atrasti, mes turime atsisakyti pernelyg žemiškos savo gyvenimo interpretacijos ir savosios egzistencijos prasmės ieškoti remdamiesi Dievu”, – rašo Šventasis Tėvas. Savo kreipimesi jis kviečia visus katalikus, kad jie, rengdamiesi 2000 Šventiesiems metams, ypač melstųsi už pašaukimus kunigystei ir Dievui pašvęstajam gyvenimui.

Popiežiaus paskirta ateinančių metų Maldos už pašaukimus tema „Tėvas šaukia amžinajam gyvenimui” siejasi su 1999-ųjų, trečiųjų pasirengimo Didžiajam jubiliejui metų, skirtų Dievui Tėvui, tema. Savo kreipimesi popiežius pažymi, kad atsiliepti į Dievo Tėvo kvietimą amžinajam gyvenimui yra kiekvieno krikščionio pašaukimas. Būtent tokio šaukimo amžinajam gyvenimui šviesoje tampa aiškesnė kunigystės ir Dievui pašvęstojo gyvenimo svarba Bažnyčiai ir visiems žmonėms. „Per pašvęstą vyskupų, kunigų ir diakonų tarnystę” Dievas „suteikia nuolatinę sakramentinio Kristaus – Išganytojo buvimo garantiją ir Bažnyčios augimą”, – rašo popiežius.

Dievo tėviška meilė, rūpestis ir gailestingumas sklinda į pasaulį ir paliečia individus dėl Dievui pasišventusių vyrų ir moterų pavyzdingo gyvenimo, liudijimo ir darbų. Kiekvienas krikščionis turi pašaukimą būti šventam. „Mūsų sekuliarizuotam, bet kartu ir užsidegusiam šventumo paieška laikmečiui ypač reikia šventųjų, kurie, savo gyvenime įtvirtindami Dievo pirmenybę, kartu daro regimą Jo mylinčią ir besirūpinančią esamybę”, – rašo popiežius.

Nors maldos už pašaukimus diena telkiasi ties kunigyste ir pašvęstuoju gyvenimu, popiežius Jonas Paulius II savo kreipimesi taip pat nurodo, kad žmonijai reikia „tėvų ir motinų, kurie savo namuose galėtų liudyti gautą Santuokos sakramento malonę”. Pasauliui taip pat reikia jaunų žmonių, kurie „asmeniškai atradę Kristų ir jo patraukti galėtų būti savo amžininkams” tikraisiais Evangelijos liudytojais. Dalį kreipimosi popiežius paskyrė maldai „Tėve mūsų” apmąstyti ir patį laišką užbaigia savo „Malda Dievui Tėvui”.