Kaune paminėtos šv. Pranciškaus Ksavero 446-osios gimimo dangui metinės


Gruodžio 3 d. Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje iškilmingai paminėtos šios bažnyčios globėjo 446-osios gimimo dangui metinės. Tai vienas iškiliausių visų laikų misionierių, savo laiškais sužadinęs Europoje didžiulę misijų bangą – įkvėpęs troškimą skelbti Kristų pagonims. Šventėje dalyvavo arkivyskupas S. Tamkevičius SJ, vyskupas J. Boruta SJ, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas tėvas A. Saulaitis SJ , kiti jėzuitai iš Klaipėdos, Vilniaus, Biržų ir Kauno komunitetų. Šventės dalyviai turėjo puikią progą pasidalyti patirtimi, aptarti savo veiklos būdus ir Jėzaus draugijos Lietuvoje ateitį. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius. Homiliją sakęs vyskupas J. Boruta pabrėžė šio šventojo aktualumą šiandien. Ganytojas ragino nepabijoti savo gyvenimu liudyti Kristų savo aplinkoje.
-gj-


Panevėžyje paminėtos arkivyskupo J. Skvirecko 125-osios gimimo metinės

Lapkričio 25 d. Lietuvių katalikų mokslo akademijos Panevėžio skyrius bei Panevėžio pedagogų švietimo centras Kazimiero Paltaroko katalikiškoje vidurinėje mokykloje surengė mokslinę konferenciją arkivyskupo J. Skvirecko 125-osioms gimimo metinėms paminėti. Literatūros ir tautosakos instituto doktorantė, mokytoja metodininkė L. Lapinskienė pasakojo apie J. Skvirecko mokymąsi Panevėžio realinėje gimnazijoje. Mons. teol. dr. J. Juodelis dalijosi prisiminimais, kaip jį Kauno kunigų seminarijoje arkivyskupas J. Skvireckas mokęs suprasti Šventąjį Raštą. VU istorijos m. dr. A. Vasiliauskienė akcentavo pirmojo Lietuvos metropolito nuopelnus Bažnyčiai, teologijos mokslui, atskleidė kai kuriuos jo asmenybės bruožus. Kauno VDU Katalikų teologijos fakulteto licenciatas D. Amilevičius kalbėjo apie Šventraščio vertimus ir retorinę analizę. Visus maloniai nuteikė Papilio klebono kun. V. Liuimos rodytos skaidrės iš kelionės po Šventąją žemę.
-rs-


Advento vakaras Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės apskrities bibliotekos galerijoje

Gruodžio 3 d. A. Lipniūno kultūros jaunimo centras Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės apskrities bibliotekos galerijoje „2-asis aukštas” surengė neįprastą advento vakarą. Ypatingas šis vakaras buvo tuo, kad pirmą kartą savo kūrybą skaitė kunigai. Ir organizatorius, ir dalyvius paveikė dekano mons. J. Antanavičiaus, Užpalių klebono E. Rinkevičiaus, Švč. Trejybės bažnyčios kunigo E. Troickio skaitomų posmų nuoširdumas. Vakaro metu kankliavo dviejų kartų atstovės – pačios vyriausios kanklininkės R. Daniūnienė ir S. Marcinkevičienė bei Užpalių vidurinės mokyklos moksleivės. Susirinkusius į susikaupimo vakarą panevėžiečius maloniai nudžiugino Naujamiesčio parapijos klebono A. Dauknio kūryba ir šiltas vyskupo J. Preikšo žodis. Skambėjo A. Lipniūno centro grigališkojo choralo grupės atliekamos giesmės, dalyviai galėjo pasigrožėti panevėžiečio A. Petrulio medžio darbų paroda.
-as-


Panevėžio Caritas Vaikų ir jaunuolių užimtumo centro jaunieji talentai

Lapkričio 2 d. vaikų bibliotekoje „Šaltinėlis” buvo atidaryta vyskupijos Caritas Vaikų ir jaunuolių užimtumo centro surengta paroda. Joje buvo eksponuojama į šį centrą besirenkančių socialiai remtinų vaikų ir jaunuolių kūryba – iš vytelių pinti darbeliai, keramikos kūrinėliai, megzti ir siūti žaislai, piešiniai. Į parodos atidarymą atvyko vyskupas J. Preikšas, Caritas geradariai ir rėmėjai. Visus nustebino ta proga tų pačių vaikų parodytas spektaklis. Pasak Caritas reikalų vedėjos G. Kacevičienės, reikia tik pabūti su tais vaikais, kai jie lipdo, siuva, piešia ar vaidina, ir į galvą neateis mintis, kad tai nereikalingas darbas.
-as-


Pušaloto vidurinės mokyklos moksleiviai šventė Marijos Nekaltojo prasidėjimo dieną

Kun. A. Lipniūno jaunimo kultūros centro grigališkasis choralas ir dramos studijos nariai gruodžio 8-ąją, Marijos Nekaltojo prasidėjimo dieną, šventė kartu su Pušaloto vidurinės mokyklos mokiniais ir mokytojais. Mokykloje šv. Mišias aukojo parapijos klebonas A. Pipiras. Po jų dramos studijos nariai parodė improvizaciją pagal A. Mockaus poeziją, pušalotiečiai giedojo kalėdines giesmes, mokyklos skautai suvaidino scenos vaizdelį „Belaukiant Kūčių...” Visi džiaugėsi mokinių rankomis suruošta agape.
-as-


Vilniaus kunigų seminarijoje atidaryta M. K. Čiurlionio menų gimnazijos mokinių piešinių paroda

Gruodžio 5 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje atidaryta M. K. Čiurlionio menų gimnazijos mokinių piešinių paroda. Pasak seminarijos rektoriaus kun. H. F. Fischerio, tai pirmoji paroda seminarijoje, kuriai atsirasti padėjo asmeniniai rektoriaus ryšiai su gimnazijos mokytojais. Į klausimą, kodėl paroda atidaryta būtent seminarijoje, rektorius atsakė 1934 m. žurnale „Naujoji Romuva” rastais žodžiais apie bažnytinį meną, kuris „turi reikšmės ne vien religijai, bet ir kultūros istorijai”. „Reikia užmegzti glaudų bendradarbiavimą tarp Bažnyčios ir menininkų, nes šis uždavinys dar nėra įgyvendintas”, – sakė rektorius H. F. Fischeris. M. K. Čiurlionio menų gimnazijos direktorius džiaugėsi savo apsilankymu seminarijoje, kurios aplinka jį ir čia apsilankiusius kitus žmones praturtina dvasiškai. Direktorius žadėjo, kad į seminariją „atkeliaus ne tik dailė, bet ir muzika”. Parodos sudarytoja, praėjusiais metais seminarijoje dėsčiusi meno istoriją, I. Talmantienė papasakojo klierikams apie mokinių darbus. Mokinių piešinių paroda veiks iki Naujųjų Metų.
-jk-


Klaipėdos katechetikos centre susitiko tikybos mokytojai

Lapkričio 30 d. tikybos programų rengėja doc. S. Dzenuškaitė Klaipėdos katechetikos centre susitiko su miesto ir rajono tikybos mokytojais. Docentė susitikimo dalyviams paaiškino, kodėl buvo būtina keisti ir tobulinti tikybos programą. Kai kuriems mokytojams naujoji programa atrodo per sunki ir sudėtinga, kiti – ypač miestelėnai – džiaugėsi, kad programos kūrėjai pasirinko netradicinį kelią. S. Dzenuškaitė linkėjo neprarasti idealizmo ir kūrybiškumo.
-dm- 

Religinė kultūrinė popietė Pal. J. Matulaičio namuose Kaune

Gruodžio 5 d. Pal. J. Matulaičio namuose vyko religinė kultūrinė popietė, skirta Šv. Dvasios metams palydėti. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo mons. K. Senkus ir kun. V. Paukštis. Šv. Mišių metu ir po jų giedojo sakralinės muzikos choras „Celebro” ir Kauno 24-osios mokyklos ansamblis „Švieselė”. Šio renginio iniciatorė mokytoja A. Gricienė pasidalijo mintimis apie Šventosios Dvasios veikimą Bažnyčioje ir pasaulyje. Mons. K. Senkus akcentavo bendruomeninio giedojimo svarbą per šv. Mišias. Pasak jo, dabar daugelis žmonių giesmių nemoka, nespaprasčiausiai niekas jų nemokė. Bet šiandien vis daugiau kunigų, vargonininkų ir mokytojų ryžtasi puoselėti bendruomeninį giedojimą. Mons. K. Senkus paakino visus bažnyčių vargonininkus prisidėti prie šios prasmingos akcijos – pamokyti parapijų žmones giesmių, kad 2000-aisiais giedotų visa Lietuva.
-jp-


„Tikėjimo ir šviesos” bendruomenių advento rekolekcijos

Gruodžio 5-ąją, nuo ryto iki vakaro, dviejų Kaune veikiančių „Tikėjimo ir šviesos” bendruomenių nariai –  protiškai neįgalūs žmonės, jų tėvai bei draugai – praleido šv. Jurgio konvente (pranciškonų vienuolyne), kur jie dalyvavo adventinio susikaupimo dienoje. Rekolekcijoms vadovavęs bendruomenės kapelionas tėvas Elijas iš šv. Jono kongregacijos paprastu, bet gyvu žodžiu padėjo bendruomenės nariams priartėti prie Kalėdų slėpinio bei pasiryžti džiugiai kelionei į Tėvo namus. Tą pačią dieną rekolekcijos buvo surengtos ir vienoje iš Vilniuje įsikūrusių „Tikėjimo ir šviesos” bendruomenių. Joms vadovavo saleziečių tėvas Jacekas, šios bendruomenės kapelionas. Kretingoje, kur gyvuoja dar viena „Tikėjimo ir šviesos” bendruomenė, rekolekcijos vyks sausio mėnesį.
-dch-


Kauno senamiesčio Vaikų dienos centras persikėlė į naujas patalpas

Kauno senamiesčio Vaikų dienos centras, kurį lanko 42 rizikos grupės vaikai, lapkričio viduryje persikėlė į naujas patalpas, kuriose anksčiau buvo įsikūrusi Kauno arkivyskupijos kurijos ekonomo tarnyba. Prie Kauno arkikatedros ir Vilniaus gatvės požeminėje perėjoje elgetavę vaikai, padedami pedagogų, socialinių darbuotojų, Vaikų dienos centre turi galimybę paruošti pamokas, du kartus per dieną pavalgyti; be to, centrui talkinantys savanoriai moko vaikus muzikuoti, piešti, įvairių rankdarbių, sprendžia su jais kryžiažodžius. Vaikams daug dėmesio skiria Kauno arkikatedros klebonas K. Grabauskas. Vaikai ir auklėtojai, anksčiau glaudęsi bažnyčios šventoriuje esančiose ankštose patalpose, dabar džiaugiasi erdviais žaidimų, ruošos kambariais, valgykla, dušu ir kitais patogumais. Centrą remia Toronto Lietuvos kankinių parapija.
-ok-


Keliais žodžiais

Nemunaitis. Lapkričio 22 d. Nemunaityje atidaryta Evangelizacijos mokykla, kurioje norintieji galės pasirengti evangelizacijos, pastoracijos bei organizaciniam darbui parapijoje, taip pat studijuoti liturgiką bei kitus dalykus. Mokykla rūpinasi kun. V. Rudzinskas bei Nemunaičio pranciškonai. Mokslas truks apie porą metų.
-vv-

Kaunas. Gruodžio 4 – 5 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre vyko seminaras „Adventas – Kalėdos”. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro darbuotojų organizuotame seminare dalyvavo 24 Kauno arkivyskupijos, Šiaulių ir Vilkaviškio vyskupijų jaunimo vadovai. Stengtasi taikant įvairius metodus įsigilinti į kasdienos būvį, pastebėti, kas vyksta žmogaus viduje ir aplinkui jį.
-jp-

Birštonas. Gruodžio 4 – 6 d. Birštono rekolekcijų namuose vyko rekolekcijos pagal programą „Sutuoktinių susitikimai”. Rekolekcijas vedė kun. Darius Kantypovič OP ir keturios sutuoktinių poros. Jose dalyvavo kun. Aldonas Gudaitis SJ, dvylika sutuoktinių porų, daugiausia iš Kaišiadorių vyskupijos, lankėsi keletas Kaišiadorių vyskupijos kunigų. Šio tipo rekolekcijos Kaišiadorių vyskupijoje vyksta ketvirtą kartą. Programą remia vyskupas Juozapas Matulaitis ir Kaišiadorių šeimos centras.
-kl-