Alfonsas Kudaras, mons. Juozapas Antanavičius Katalikiškasis Prano Daunio fondas akliesiems remti surengė kelionę į Romą


Minėdamas Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II pontifikato 20-metį, katalikiškasis Prano Daunio fondas akliesiems remti 1998 m. lapkričio 2 – 15 d. surengė kelionę į Romą, kur trečiadienio visuotinėje audiencijoje susitiko su Šventuoju Tėvu. Kelionę praturtino apsilankymas Pietų Tirolio Aklųjų apaštalavimo organizacijoje ir Boceno aklųjų namuose. Aklųjų apaštalavimo organizacijos prezidentė p. Maria Fischnaller-Pircher pakvietė paviešėti Šv. Rapolo aklųjų namuose ir pajusti, kaip gyvena aklieji Italijoje. Bocen-Brikseno ordinariato misijų skyriaus vadovas dr. Robertas Anhofas priėmė akluosius savo rezidencijoje ir pakvietė juos sekmadienį giedoti Boceno Kristaus Karaliaus ir šv. Jono Bosko bažnyčiose. Abiejose bažnyčiose kunigai pasakė išsamius pamokslus apie Lietuvą, o tikintieji po Mišių akluosius palydėjo plojimais, ragavo juodos lietuviškos duonos. Per ekskursiją po Alpių kalnus kelionės dalyviai, besidomėdami medžio drožėjais, surado šeimą, kurios tėvas Josephas Rifesseris jaunesnysis 1935 metais pagamino altorius Panevėžio katedrai ir dar kelioms Lietuvos bažnyčioms. Atsisveikindami lietuviai surengė koncertą. Tiek buvo emocijų, kad Pietų Tirolio vokiškai ir itališkai kalbantys aklieji kartojo lietuviškų dainų žodžius.

Romoje Šventojo Tėvo audiencijos metu keliautojai jautėsi lyg iki dangaus pakylėti. Nors audiencijai baigiantis prapliupo stiprus lietus, visų nuotaika buvo nepaprasta. Vakare keliautojai apsilankė Romos priemiestyje esančioje Rugės bažnyčioje, kurią aptarnauja kun. V. Veilentas. Čia jie dalyvavo mons. Juozapo Antanavičiaus aukotose šv. Mišiose. Per vakarienę klebonijoje piligrimai su bažnyčios aktyvistais dainavo lietuviškas ir itališkas dainas.

Grįždami namo keliautojai aplankė lietuvį vyskupą Antaną Deksnį ir lietuvių sielovados vadovą Vokietijoje prel. Antaną Bungą. Kelionėje, kuri tęsėsi apie 5000 km, 6 žmonių grupę lydėjo fondo prezidentas mons. Juozapas Antanavičius ir savanoris vairuotojas Rytis Babravičius.