Lietuvos Kolpingo draugijos dvasios tėvų susitikimas Kaune


Gruodžio 2 d. Pal. J. Matulaičio namuose Kaune įvyko Lietuvos Kolpingo draugijos dvasios tėvų susitikimas, kuriame, dalyvaujant arkivyskupui S. Tamkevičiui, mons. K. Senkui, kun. S. Filipavičiui, kun. P. Genevičiui, kun. R. Ramašauskui, kun. S. Maksvyčiui, kun. J. Kuodžiui ir s. J. Pajarskaitei, buvo apžvelgti Kolpingo draugijos nuveikti darbai.

Sesuo J. Pajarskaitė dalijosi mintimis apie pal. J. Matulaičio socialinę veiklą. Pasak jos, kurdamas katalikiškos dvasios vienuolijų židinius, pal. J. Matulaitis ypatingą dėmesį skyrė parapijų atnaujinimui remiantis aiškia Katalikų Bažnyčios doktrina, atsisakant savimeilės ir savanaudiškų siekių. Sesuo ragino pamąstyti, kokioms veiklos sritims parapijose reikėtų skirti pirmenybę.

Pabrėžęs dvasingumo svarbą Kolpingo draugijos veikloje, mons. K. Senkus sakė, kad neturint tikros Dievo vaikų laisvės sunku pajusti broliškumo ir šeimyniškumo dvasią. Kun. S. Filipavičius teigė, kad pal. J. Matulaičio ir A. Kolpingo entuziazmas ir veikla yra artima nūdienos žmogui. Kun. R. Ramašauskas, remdamasis savo patirtimi, aiškino, kaip įgyvendinti A. Kolpingo idėjas ir burti šeimas per maldą.

-jp-