Kaune vyko Kauno arkivyskupijos Caritas ataskaitinis susirinkimas

Gruodžio 9 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre įvyko Kauno arkivyskupijos Caritas ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo arkivyskupas S. Tamkevičius, Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. R. Grigas, Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius J. Babonas, Caritas reikalų vedėja O. Virbašiūtė, Kauno arkivyskupijos dekanatų ir parapijų kunigai, Caritas skyrių pirmininkai.

Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja O. Virbašiūtė perskaitė metinę šios organizacijos veiklos ataskaitą. Ji labai išsamiai apžvelgė darbą atskiruose dekanatuose, nurodė, kiek maitinama vaikų, kiek prižiūrima vienišų žmonių, invalidų, kiek globojama senelių, sušelpta vienišų motinų ir t. t. Kauno arkivyskupijos Caritas bendradarbiauja su Kauno savivaldybės Rūpybos skyriumi, Vaikų teisių apsaugos ir Švietimo skyriais bei nevyriausybinėmis organizacijomis, Kauno kunigų seminarija, daugeliu katalikiškų organizacijų, taip pat su Italijos, Vokietijos, Olandijos Caritas, Kanados Toronto Prisikėlimo ir Lietuvos kankinių parapijomis. Parapijose per Caritas veiklą ugdomos bendruomenės: organizuojamos parapijiečių maldingos kelionės, ruošiamos Kūčių vakarienės, organizuojamos rekolekcijos ir t. t. „Apibendrinant pastarojo laikotarpio Kauno arkivyskupijos Caritas veiklą, būtų galima pasakyti, kad dar negalime pasigirti, kad visur gerai vedama gaunamų aukų ir surenkamos labdaros apskaita. Dar daugelio parapijų Caritas neturi patalpų. Organizacijai trūksta jaunimo. Svarbiausia, kad pati visuomenė būtų pajėgi teikti pagalbą savo aplinkos žmonėms. Labdaros Lietuvai mažėja, tad reikia išmokti dalytis vieniems su kitais tuo, ką turime”, – sakė O. Virbašiūtė.

Arkivyskupas S. Tamkevičius Caritas savanorius pavadino gražaus tikėjimo liudytojais. Jis pabrėžė, jog būtina rūpintis vargstančiaisiais, tačiau nemažiau svarbu išmokyti žmones dalytis vieniems su kitais tuo, ką turi. Arkivyskupas prašė rūpestingai tvarkyti gaunamos labdaros apskaitą, parapijos klebonus skirti daugiau dėmesio karitiečiams, nes parapijos Caritas veikla labai priklauso nuo parapijos klebono iniciatyvos bei požiūrio, paakino labiau remti katalikišką spaudą. Susirinkime kalbėjęs Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. R. Grigas siūlė bažnyčiose pastatyti aukų dėžutes, Caritas nariams lankyti socialiai remtinus žmones namie ir apie esamą padėtį pranešti rūpybos skyriams. Konferencijoje išklausyta finansinė ataskaita, diskutuota Caritas veiklos pagerinimo klausimais.

-jp-