v Bažnyčios žinios. 1998 gruodžio 15, Nr. 23. Bažnyčia Lietuvoje Atsinaujinimo diena „Kelionė pas Tėvą”


Gruodžio 6 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys” surengė atsinaujinimo dieną „Kelionė pas Tėvą”. Pašlovinę Viešpatį giesmėmis, renginio dalyviai klausėsi Krikščionių gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos įkūrėjo Andrzejaus Sioneko iš Lenkijos mokymo „Dievo tėvystė”. A. Sionekas pasidalijo mintimis, kaip jis supranta Tėvo meilę ir kaip ją asmeniškai patyrė savo gyvenime. Anot prelegento, tik suvokę Dievo Tėvo santykį su savo Sūnumi Jėzumi, galime ieškoti savo misijos šeimose, maldos grupėse, bendruomenėse. Pažinus Tėvo meilę, bus lengviau atpažinti savo pašaukimą, tobulėti, tarnauti kitiems. Pasitikėdami Tėvu, tampame paklusnesni, trokštame padaryti kažką gero ir teisingo. Visų mūsų Tėvas trokšta atskleisti savo karalystę. Tai meilės, teisingumo ir gailestingumo karalystė, nes nėra tokios nuodėmės, kurią padarę prarastumėme įsūnystę. „Leiskit dangiškajam Tėvui būti jūsų Tėvu, prašykite, ir jis jums duos, laukite jo pažadų išsipildymo, nes svarbiausia – laukti”, – kalbėjo svečias iš Lenkijos.

Tėvas Antanas Saulaitis SJ kalbėjo apie mūsų kelionę pas Tėvą. Mūsų kelionės tikslas – atsivėrimas Dievui. Mes artėjame prie Dievo, dalyvaudami bendruomenės krikščioniškoje veikloje, klausydami Dievo žodžio, priimdami sakramentus, melsdamiesi, giedodami, susikaupdami. Tai įvairūs kelionės pas Tėvą būdai. Sykiu tai išlaisvinimo kelionė – iš tamsos į Viešpaties šviesą. Dievas siunčia mums Šventąją Dvasią, kad mes tėviška meile galėtumėme dalytis su kitais. Tėvas Antanas Saulaitis SJ paragino priimti į savo šeimas beglobius vaikus ir apgaubti juos motiniška bei tėviška meile.

Po pietų vyko užtarimo maldos tarnystė, diskutuojama tema „Ar Dievas myli išsiskyrusias šeimas?”. Šiame pokalbyje dalyvavo tėvas A. Saulaitis SJ ir „Sandoros” žurnalo redaktorė E. Kučinskaitė. Tėvas A. Saulaitis SJ akcentavo, kad Bažnyčios misija ne tik šventinti, bet ir gydyti kenčiančių žmonių širdis. Šventasis Tėvas, pasak jo, apaštališkajame laiške „Trečiajam tūkstantmečiui artėjant” primena, kad Bažnyčios jubiliejus yra būtent „malonės metai”, sakramentinės ir nesakramentinės atgailos metai. Svarbu, kad mes, susidūrę su sakramentinei santuokai iškilusiais pavojais, išlaikytume krikščionišką požiūrį į ją ir, pasitikėdami Dievo meile ir gailestingumu, į kenčiančius žmones žvelgtume Dievo Tėvo akimis. Šv. Mišias atsinaujinimo dienoje koncelebravo arkivysk. S. Tamkevičius, kun. K. Rugevičius, t. G. Vitkus SJ, t. A. Saulaitis SJ.

-jp-