Ateitininkų savaitgalis Berčiūnuose 


Lapkričio 28–29 d. Berčiūnuose vyko tradicinis ateitininkų savaitgalis tema „Ateitininkų plėtra regionuose”. Jame dalyvavo per 50 ateitininkų sendraugių bei studentų iš įvairių Lietuvos vietovių. Šiuo metu Ateitininkų federacijoje (AF) yra 1700 Lietuvos registruotų narių ir antra tiek neregistruotų. Pranešimus apie dabartinę AF padėtį Lietuvoje ir būtinybę reorganizuoti ateitininkų vietovių valdybas perskaitė AF valdybos nariai Vygantas Malinauskas ir Vidas Abraitis. Iki šiol AF vietovių valdybos veikė vyskupijų ribose, tačiau, nusistovėjus Lietuvos administraciniam suskirstymui ir atsiradus galimybei glaudžiau bendradarbiauti su vietos švietimo institucijomis, nuspręsta, jog būtų racionaliau, jei vietovių valdybos veiktų apskričių ribose.

Savaitgalio diskusijų metu buvo nagrinėjami vietovių valdybų reorganizavimo juridiniai klausimai. Norint paskatinti vietinių ateitininkų struktūrų savarankiškumą nutarta vietovių valdyboms suteikti juridinio asmens statusą. Dėmesio buvo skirta ir moksleivių kuopų globėjų atestacijai. Pastebėta, jog ateitininkų kuopų globėjai, paskirti mokyklų direktorių, kartais neturi ryšio su AF bei stokoja jaunimo auklėjimui reikalingos kvalifikacijos. Aptarti buvo ir AF nario mokesčio klausimai. Pavasarį Kaune vykusioje ateitininkų asamblėjoje buvo nutarta įvesti organizacijos nario mokestį. Kai kurie Berčiūnų savaitgalio dalyviai nuogąstavo, kad nario mokestis gali sumažinti organizacijos narių skaičių. AF valdybos narių nuomone, mokesčiu pirmiausia siekiama spręsti ne finansines ar drausmės problemas; tikimasi, jog nario mokestis padės ugdyti narių solidarumą, bendrą atsakomybę ir gebėjimą dalytis. Pranešta apie ketinimus leisti biuletenį „Ateitininkų žinios”, padėsiantį keistis informacija tarp ateitininkų organizacijos padalinių.

-vm-