Vilniaus arkivyskupo A. J. Bačkio susitikimai su Vilniaus dekanato kunigais, jaunimu


Gruodžio 9 d. arkivyskupas A. J. Bačkis susitiko su Vilniaus dekanato kunigais. Anot Vilniaus dekanato dekano kun. K. Latožos, pirmiausia aptartas klausimas dėl ordinaro lankymosi visose Vilniaus dekanato parapijose. Klebonai siūlė, kiek laiko vyskupas galėtų praleisti parapijoje, kokia turėtų būti sudaryta apsilankymo programa. Siūlyta parengti ordinaro parapijų lankymo grafiką. Antroji svarstyta tema buvo susijusi su pasirengimu 2000 metų jubiliejui. Arkivyskupas A. J. Bačkis teiravosi, kokią programą siūlytų klebonai, kaip geriau organizuoti žmonių lankymą, nes didesnių parapijų kunigai fiziškai nepajėgs aplankyti visų parapijiečių. Nutarta kviestis į pagalbą pasauliečius. Kunigai tada galėtų aplankyti parapijose esančias mokyklas, ateiti į tikybos pamokas. Buvo taip pat kalbėta apie parapijų sielovadą, parapijiečių rengimo sakramentams svarbą.

Tą pačią dieną arkivyskupas A. J. Bačkis lankėsi Kalvarijų parapijoje. Po šv. Mišių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje jaunimas parapijos namuose su ganytoju aptarė savo veiklą. Aktyvieji parapijos nariai lankosi Santariškių ligoninėje ir Onkologijos centre, vaikai mokomi katekizmo, veikia teatro, dailės, giedojimo studijos, palaikomas ryšys su arkivyskupijos Jaunimo centru. Arkivyskupas klausė jaunuolių, kaip, artėjant 2000 metų jubiliejui, pritraukti kuo daugiau žmonių. Jis pasidalijo informacija iš Romos, kur ankstesnio Jubiliejaus metu dešimtys tūkstančių parapijiečių lankė žmones, dovanodami jiems šv. Morkaus evangeliją. Arkivyskupas sakė, kad tokiai minčiai iš pradžių priešinęsi kunigai vėliau pripažino tokios idėjos vertingumą. Ganytojas apgailestavo, jog dar negali pasiūlyti dvasios tėvų to prašančioms katalikų organizacijoms. Susitikime dalyvavę Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centro koordinatoriai R. Pakarnaitė ir A. Sprindžiūnas džiaugėsi idėja 1999 metais organizuoti kiekvienos parapijos „atvirų durų dieną”, drauge su visais aptarė Jubiliejaus šventimo galimybes.

-jk-