Nauji leidiniai  


Ignacas Lojola. Autobiografija. Dvasinės pratybos. – Vilnius: Aidai, 1998. – 205 p.

„ „Pratybos“ kilo iš šv. Ignaco dvasinio atsivertimo istorijos, ji kviečia atsiversti ir didžiojoje gyvenimo šventkelionėje rimtai ieškoti „Dievo ir jo karalystės“. Antrasis veikalėlis „autobiografija“ – Piligrimo istorija – knygos autorių ir herojų šv. Ignacą mums atskleidžia ne tiek kaip karį, bet kaip piligrimą – keleivį maldininką – įvairiausiomis aplinkybėmis ieškantį su didžiule aistra tik Dievo – sau ir kitiems… Norėtųsi palinkėti, kad Skaitytojas, versdamas šios knygutės puslapius, ne vien pažintų šv. Ignaco laikų dvasingumo stilių bei metodus, bet kad susitikimas su šia knyga būtų impulsas šv. Ignaco pavyzdžiu paversti savo gyvenimą maldinga kelione į Dievo ir Viešpaties Jėzaus karalystę – Jo meilės gelmes – nuoširdžiu ieškojimu išganymo sau ir visiems!“ – įžangos žodyje linki vysk. Jonas Boruta SJ.
 

Chantal van der Plancke, André Knockaert. 15 maldos dienų su Kotryna Sieniete. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. – 80 p.

Viena iš serijos maldų su garsiais įvairių amžių šventaisiais knyga. Tai nėra įprastinė biografija, „šventųjų gyvenimo“ žanro apybraiža. Jos puslapiuose susitinkame su gyva, tikinčia, veikiančia, kenčiančia XIV amžiaus šventąja Kotryna Sieniete. Išnyksta laiko atstumas, aktualiai ir suprantamai šv. Kotryna prabyla į mus.
 

Jaime Garcīa. 15 maldos dienų su šventuoju Augustinu. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. – 126 p.

Pasitelkiant šv. Augustino veikalų ištraukas, gvildenama keletas itin brangių šiam šventajam temų – atsivertimo, Dievo pažinimo, nuoširdžios maldos. Šv. Augustinas visada mums kalba iš savo širdies gelmių ir moko užmegzti dialogą su Dievu. „Tu greičiau atsikelsi, jei Tas, kuris niekuomet nepuola, pakels tave. Jis nusileido pas tave, nusileido Tasai, kuris nepuola; tu parpuolei, Jis nusileido ir ištiesė tau ranką: savo jėgomis tu atsikelti negali. Paimk ranką To, kursai nusileido iki tavęs ir būk pakeltas To, kursai yra stiprus“, – rašo šv. Augustinas.
 

Aurelijus Augustinas. Išpažinimai.– Marijampolė: Ardor, 1998. – 305 p.

Skaitytojų dėmesiui pateikiama knyga pavadinimu „Š. Augustino išpažinimai“ pirmą kartą buvo išleista Kaune 1933 m.  Dešimt iš trylikos Aurelijaus Augustino veikalo knygų tuomet išvertė ir išleido kunigas Mykolas Vaitkus. Taigi tai iš esmės yra 2-asis pakartotinis M. Vaitkaus vertimo leidimas, knygos pratarmėje informuoja šio žymaus šv. Augustino veikalo leidėjai.
 

Pranas Gavėnas. Šventasis Kazimieras. [Įžanginis žodis vysk. J. Žemaičio]. Antrasis papildytas leidimas. – Alytus: Don Bosko saleziečių leidykla, 1998. – 136 p.: iliustr.

Šioje P. Gavėno knygoje susitinkame su kol kas vieninteliu Lietuvos šventuoju – karalaičiu Kazimieru. Jis yra pirmasis moderniosios epochos jaunas šventasis pasaulietis. Ši knyga parašyta su didele meile, lengvai skaitoma, „joje susipina poetiškumas ir švelnumas, istoriografiškumas ir memuarinė medžiaga“.
 

Dalia Malinauskaitė. Alė Žibūdaitė. Kunigo Zdebskio veikla ir dvasia [sudarė ir parengė Loreta Teresė Paulavičiūtė MICP]. – Vilnius: Katalikų akademijos l-kla, 1998. – 128 p.: iliustr.

Knygoje, remiantis šaltiniais ir literatūra, atskleidžiama kun. J. Zdebskio, kovotojo dėl tikinčiųjų teisių, gyvenimas ir veikla, parodomos jo dvasios gelmės.