Keliais žodžiais  


Biržai. Spalio 24 d. Šilėnų kapinėse Suosto klebonas M. Stonys pašventino partizanui Petrui Grabužiui atminti skirtą kryžių. Šventėje dalyvavo Biržų vadovai, kunigai, literatūros kritikas V. Gasiliūnas. Giedojo, eiles skaitė Juostininkų ir Pačeriaukštės mokyklų moksleiviai. Butautų dvare V. Gasiliūnas skaitė paskaitą apie žymiuosius šiaurės Lietuvos partizanus.

Biržai. Spalio 24 d. Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje koncertavo vargonininkas G. Kviklys ir valtornistas M. Gecevičius.
-as-

Marijampolė. Spalio 24 d. katalikiškos krypties pradinėje mokykloje - darželyje „Želmenėliai” vyko ateitininkų vadovų seminaras, kuriam vadovavo Laima Šalčiuvienė (JAV), Vilhelmina Riaubaitė ir Emilija Pundziūtė. Nagrinėtos šios temos: „Ateitininkijos tikslai”, „Jaunimo problemos Lietuvoje”, „Amžiaus tarpsnių ypatumai, metodika ir patirtis JAV”, „Kas nauja Ateitininkų federacijoje”. Seminare dalyvavo 25 ateitininkų vadovai iš Vilkaviškio ir kitų vyskupijų.
-lr-

Panevėžys. Spalio 23 – 25 dienomis Panevėžio vyskupijos Katechetikos centre katechetams vyko seminaras „Dievo Tėvo atskleidimas”. Pirmąsias dvi dienas seminarą vedė t. A. Saulaitis SJ. Spalio 25 d. paskaitą „Biblinis užtarimo maldos pagrindas” skaitė Atsinaujinimo tarnybos misijų bendradarbis, Romos Grigaliaus universiteto biblinės teologijos doktorantas Piteris Viljamsonas. Per abi dienas seminare dalyvavo apie 170 žmonių.
-as-
 
Nemunaitis. Spalio 24 d. vykusioje šv. Pranciškaus trečiojo ordino udymo dienoje lankėsi Kauno šv. Pranciškaus pirmojo ordino broliai Ričardas, Paulius ir Algis. Jie dalijosi savo tikėjimu, žiniomis ir dvasine patirtimi. Per šv. Mišias, kurias aukojo Nemunaičio parapijos klebonas V. Rudzinskas, į naujokyną buvo iškilmingai priimti septyni bendruomenės postulantai.
-vv-
 
Panevėžys. Spalio 26 d. Švč. Trejybės bažnyčios rektorius, kanauninkas Bronius Antanaitis šventė garbingą 50 metų kunigystės jubiliejų. Ta proga prieš šv. Mišias vysk. J. Preikšas prie tako, vedančio iš senųjų vysk. K. Paltaroko namų į bažnyčią, pašventino koplytstulpį. Šv. Mišias aukojo arkivysk. S. Tamkevičius, vysk. J. Preikšas, mons. J. Juodelis, daug jubiliato svečių kunigų.
-as-
 
Anykščiai. Prieš pat Vėlines į Anykščių šv. Mato bažnyčią iš Didžiosios Britanijos, Southeimptono, atkeliavo brangus krovinys – didžiuliai vargonai, galingumu prilygstantys Vilniaus arkikatedros vargonams. Tikimasi, kad iki kitų metų gegužės pradžios vargonų montavimo darbai bus baigti.
 
Anykščiai. Spalio 31 d. Anykščių šv. Mato bažnyčioje buvo paminėta poeto Adomo Mickevičiaus 200 metų gimimo sukaktis. Giedojo koplyčios jaunimo choras, vadovaujamas G. Pileckienės, eiles skaitė aktorius, poetas Povilas Kulvinskas.

Joniškis. Joniškio klebonui ir dekanui kunigui Juozui Dobilaičiui už nuoširdų pastoracinį darbą suteiktas Šventojo Tėvo rūmų kapeliono titulas.
 
Naujoji Akmenė. Spalio 25 d. Telšių vyskupas Antanas Vaičius Naujojoje Akmenėje pašventino iš Vokietijos (Ansbergo) kunigo Gerhardo Langės rūpesčiu gautus vargonus, skirus statomai bažnyčiai.
-T-
 
Papilė. Spalio 30 d. Telšių vyskupas Antanas Vaičius su grupe kunigų Papilėje laikė šv. Mišias ir dalyvavo Simono Daukanto minėjime.
-T-
 
Jurbarkas. Lapkričio 7 d. Jurbarko parapijos namuose Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro referentai A. Kučikas ir R. Gecaitė Jurbarko jaunimo atstovams bei dvasininkams pristatė dekanato Jaunimo centro idėją, supažindino su Jaunimo centro funkcijomis dekanate: rinkti ir skleisti informaciją, organizuoti jaunimo veiklą, skatinti tarpusavio bendravimą, kartu su kunigais aptarti jaunimo problemas, atstovauti dekanato jaunimui miesto ir rajono struktūrose. Ateityje toks susitikimas turėtų įvykti su Jonavos jaunimo atstovais ir dvasininkais.
-jp-
 
Kaišiadorys. Lapkričio 8 d. Kaišiadorių parapijos tikintieji po sumos katedroje susitiko su Nemunaičio parapijos Šv. Pranciškaus trečiojo ordino bendruomenės pranciškonais. Broliai papasakojo apie šv. Pranciškaus gyvenimą akcentuodami kiekvieno krikščionies gyvenimo su Dievu prasmingumą, pasidalijo savo asmeniniais liudijimais bei kvietė burtis į šį ordiną.
-ež-
 
Kaišiadorys. Lapkričio 8 d. Kaišiadoryse įvyko Lietuvos katalikių moterų sąjungos rajono draugijos ataskaitinis susirinkimas. Draugija vienija 35 įvairių profesijų nares, aktyviai dalyvaujančias socialinėje veikloje, jaunimo ugdymo darbe. Draugijos dvasios tėvas Paparčių parapijos klebonas Bernardas Vidas Sajeta padėkojo moterims už nuoširdų darbą ir pavedė šią organizaciją Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos globai.
-ež-
 
Kernavė. Spalio 18 d. Kernavėje lankėsi Kauno Vytauto Didžiojo rinktinės kuopa. Kariai po sumos padėjo gėlių prie Kovo 11-osios kryžiaus ir Nežinomojo kareivio kapo Kernavės kapinėse.
 
Kernavė. Spalio 23 d. Kernavės bažnyčioje laikytos iškilmingos gedulingos pamaldos už Draučių kaimo tragedijos aukas. Po pamaldų Draučių kaime buvo pašventintas paminklas joms atminti.