Vyskupijų jaunimo centrų bei organizacijų vadovai susitiko su Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2000 metų jubiliejaus komitetu  


Spalio 26 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) 2000 metų jubiliejaus komitetas susitiko su vyskupijų jaunimo centrų bei organizacijų vadovais aptarti jaunimo programas bei projektus, susijusius su šiuo jubiliejumi. Susitikime dalyvavo vysk. R. Norvila, LVK 2000 metų jubiliejaus komiteto atsakingasis sekretorius kun. R. Makrickas ir apie 30 vyskupijų jaunimo centrų bei organizacijų atstovų.

Vysk. R. Norvila pasidalijo mintimis apie artėjančio 2000 metų jubiliejaus esmę ir tikslą, apžvelgė tai, kas jau nuveikta ir ką dar reikės nuveikti. Vyskupas įvardijo pasirengimo Didžiajam jubiliejui metą kaip ypatingą Dievo malonės laiką Bažnyčiai, kaip galimybę naujai prisistatyti pasauliui. Kalbėdamas apie LVK 2000 metų jubiliejaus komiteto veiklą, vysk. R. Norvila pranešė, jog yra sudarytos 8 komisijos bei centrinis komitetas. Jis taip pat pabrėžė kiekvieno Bažnyčios nario, ypač jaunimo, iniciatyvumo rengiantis Didžiajam jubiliejui svarbą, nes, pasak Šventojo Tėvo, „pasaulio ir Bažnyčios ateitis priklauso jaunajai kartai, kuri, gimusi šiame šimtmetyje, subręs jau ateinančiame, pirmajame naujojo tūkstantmečio amžiuje”.

Kun. R. Makrickas pristatė 2000 metų  kalendorių, kuriame akcentuojami trys pagrindiniai dalykai: liturginės šventės, jubiliejiniai renginiai pagal amžių ir profesijas, naujos Bažnyčios jubiliejinės šventės. Kun. R. Makrickas ragino remtis šv. Petro ir Povilo, šv. Jono, Švč. Dievo Motinos Marijos pavyzdžiais. Iškiliausi jubiliejiniai renginiai Romoje vyks šių šventųjų vardais pavadintose bazilikose. Apžvelgdamas ateinančių metų jubiliejinius renginius Lietuvoje, jis pranešė, kad vyskupijų centruose planuojama surengti tris paskaitų ciklus: „Krikščionybės kelias iki dabar”, „Jubiliejaus teologinė prasmė” ir „Jubiliejaus simbolika ir liturgija”. Taip pat numatomos paskaitos apie palaimintąjį arkivyskupą J. Matulaitį. Romos pavyzdžiu Lietuvoje bus lankomos šeimos, kartu kalbama malda, pateikinėjama informacija apie 2000-ųjų metų jubiliejų. Susitikimo metu siūlyta Jaunimo dienas Lietuvoje 2000 metais organizuoti liepos 28–30 d. Vilniuje.

-jp-