Kun. A. Paškus nagrinėjo šiuolaikinės kultūros tendencijas


Spalio 30 d. Marijonų vienuolyne (Kaunas) LKMA ir Lietuvių katalikų kultūros centro kvietimu pranešimą „Pasaulėžiūrų sankirta” skaitė kunigas, psichologijos mokslų daktaras, profesorius A. Paškus. Trumpai paminėjęs ir apibūdinęs praėjusius amžius, prelegentas akcentavo ryškiausią nūdienos postmodernistinės (terapinės) kultūros žmogaus bruožą – savipildos siekimą, savęs suaktualinimą ir atbaigimą. Tokią situaciją, pasak jo, sąlygojo ekonomikos perversmai ir iš dalies paskatino didieji mąstytojai humanistai. Savipildos judėjimo padarinys tas, kad daugelis rūpinasi tik savo poreikių tenkinimu, skiriasi šeimos, asmeniniai norai virsta etine norma. Anot pranešėjo, JAV pasigirsta balsų, kad reikia keisti 10 Dievo įsakymų, nes, girdi, jie žeidžia žmogaus asmenybę. Individo išsilaisvinimas iš aplinkos varžtų tebesitęsia. Norėdamas visiškai paskęsti savyje, jis pasitraukia ne tik nuo Dievo, bet ir nuo asmeninės bei kolektyvinės praeities. Toks žmogus neatmeta religijos, tik, norėdamas praturtinti savo paties patirtį, padaro ją terapijos įrankiu. Terapinė nūdienos kultūra nori krikščionybės be kryžiaus.

-jp-