Panevėžyje paminėtas prelato dr. Juozo Prunskio 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus jubiliejus


Spalio 28 d. Panevėžio K. Paltaroko katalikiškoje vidurinėje mokykloje buvo surengta LKMA Panevėžio skyriaus mokslinė jubiliejinė konferencija prelato dr. Juozo Prunskio kunigystės 65 metų ir amžiaus 90 metų jubiliejui paminėti. Konferenciją malda pradėjo ir įžangos žodį tarė mons. J. Juodelis. Vilniaus universiteto istorijos mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė apžvelgė ryškiausius prelato gyvenimo ir veiklos momentus. Vilniaus universiteto Rankraščių skyriaus darbuotoja A. Orientaitė supažindino su medžiaga, sukaupta Pasaulio lietuvių archyve Čikagoje, dr. J. Prunskio fonde. Mokytoja metodininkė L. Lapinskienė kalbėjo apie istorijos mokslų dr. A. Vasiliauskienės knygą „Gyvenimas Dievui ir Lietuvai”. Daugailių parapijos klebonas P. Baltuška pabrėžė jubiliato knygų auklėjamąją vertę. K. Paltaroko katalikiškosios vidurinės mokyklos mokiniai parodė sceninį vaizdelį „Visų šventų belaukiant”, koncertavo Panevėžio katalikiškosios mergaičių žemės ūkio mokyklos ansamblis „Raskila”.

-P, rs-