Opus Dei  švenčia septyniasdešimtmetį


Spalio 1-ąją, Šv. Angelų Sargų šventės dieną, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios Opus Dei septyniasdešimtmečio proga. Šv. Mišias koncelebravo vysk. Jonas Boruta SJ, Opus Dei prelatūros vikaras Baltijos šalims kun. Andrius Lavin ir trys Opus Dei prelatūros kunigai.

Opus Dei 1928 m. spalio 2 d. Madride įkūrė palaimintasis Josemaria Escriva. Nuo 1930 m. Opus Dei priklauso ir moterys. Opus Dei misija – skatinti visų luomų krikščionis gyventi visiškai tikėjimą atitinkantį gyvenimą pasiliekant pasaulyje ir taip prisidėti prie visų visuomenės sluoksnių evangelizavimo. Kitaip tariant, skleisti žinią, kad visi pakrikštytieji yra pašaukti siekti šventumo, ir supažindinti visus su Evangelija, kaip įpareigojo Vatikano II Susirinkimas. Šiuo metu Šventojo Kryžiaus ir Opus Dei asmeninei prelatūrai priklauso 1600 kunigų iš viso pasaulio.

Sakydamas pamokslą, vysk. J. Boruta SJ klausė, kodėl „šiandien Bažnyčia turi mažai įtakos ne tik politiniame, socialiniame, bet net ir kultūriniame gyvenime”. „Galbūt esame kalti patys krikščionys, atskyrę dvasinį, maldos gyvenimą nuo viso kito gyvenimo. O juk turime skelbti Evangeliją”, – kalbėjo jis. Vyskupas akcentavo Opus Dei aktualumą mūsų visuomenėje, kuri dar linkusi manyti, kad šventumo siekti gali tik dvasinio luomo atstovai.
-jk-


Vilniaus parapijų jaunimo bendruomenių ir krikščioniškų jaunimo organizacijų prisistatymas Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centre

Rugsėjo 22 d. Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centre buvo surengtas Vilniaus parapijų jaunimo bendruomenių ir krikščionių jaunimo organizacijų prisistatymo vakaras. Renginio tikslas – supažindinti naujus akademinius metus pradedančią studentiją su mieste veikiančiomis jaunimo bendruomenėmis ir jų veikla, artimiau pabendrauti vieniems su kitais. Glaustai supažindinę su paties Jaunimo centro veikla, renginio vedėjai linksmai ir sąmojingai pakvietė pasirodyti ir apie save papasakoti susirinkusių jaunimo bendruomenių atstovus – studentus ateitininkus, skautus, Taize judėjimo dalyvius, nedenominacinę krikščionių studentų bendriją, Lietuvos krikščioniško jaunimo blaivybės sąjungą „Žingsnis”, gatvės vaikus globojančią Šv. Jono brolių tarnybą, „Tikėjimo ir šviesos” bendruomenę. Iš parapijų bendruomenių vakare dalyvavo Šv. ap. Petro ir Povilo, Šv. ap. Pilypo ir Jokūbo parapijų, taip pat Šv. Rapolo parapijos neokatechumenato jaunimas. Daugelis bendruomenių buvo parengusios iliustruotus stendus, vaidino etiudus iš savo gyvenimo, giedojo, šoko.
-as-


Seminarai socialinės politikos ir socialinio
darbo klausimais

Rugsėjo 21 – 26 d. Krikščioniškojo visuomeninio ugdymo centras Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune surengė keletą seminarų tema „Socialinė politika ir socialinis darbas”. Tai jau šeštasis seminaras, vykstantis pagal socialinį Bažnyčios mokymo projektą, kurį parengė Heinrich Pesch Haus švietimo centras (Vokietija), Krikščioniškojo visuomeninio ugdymo koordinacinis biuras ir Kauno socialinių nevyriausybinių organizacijų sąjunga (KSNOS). Seminarus vedė Eichstadt katalikiškojo universiteto profesorius W. Klugas. Anot šio projekto koordinatoriaus A. Kučiko, seminaruose dalyvavo minėtų miestų savivaldybių darbuotojai, atsakingi už socialinę sritį, nevyriausybinių organizacijų socialinio darbo atstovai, VDU socialiniai darbuotojai, dėstytojai ir studentai. Rugsėjo 22 d. specialus seminaras buvo surengtas Lietuvos vyskupijų Caritas bei Šeimų centrų darbuotojams. Seminaruose aptarta socialinio darbo etika, socialinis planavimas, socialinių organizacijų vadyba, Bažnyčios socialinės veiklos prasmė ir užduotys ir kt.
-jp-


Kaune išrinktas naujas Lietuvos pasauliečių pranciškonų III ordino nacionalinis ministras

Rugsėjo 27 d. Kaune buvo surengti Lietuvos pasauliečių pranciškonų III ordino nacionalinio ministro rinkimai, kuriuose dalyvavo Lietuvos pranciškonų pasauliečių dvasios asistentas t. Antanas Grabnickas OFM, nacionalinis ministras br. Jeronimas Alvydas Remesa OFS, Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų bei Vilkaviškio, Panevėžio, Telšių, Šiaulių vyskupijų ministrai. Nacionalinis ministras br. Jeronimas Alvydas Remesa OFS pateikė atsistatydinimo pareiškimą, taip pat devynerių metų veiklos ataskaitą. Naujuoju Lietuvos pasauliečių pranciškonų III ordino nacionaliniu ministru išrinktas Kauno arkivyskupijos ministras br. Augustinas Antanas Juškevičius. Po rinkimų aukotos šv. Mišios, kurias celebravo Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolas kun. Benediktas Jurčys OFM.


Kai kurios Vilkaviškio vyskupijos parapijos jau įsitraukė į programą „Atgaivink”

Keletas Vilkaviškio vyskupijos parapijų jau pradėjo vykdyti dvasinio atsinaujinimo programą „Atgaivink”, kurios tikslas – padėti parapijiečiams artimiau bendrauti su Kristumi, atsiverti Šventosios Dvasios galiai, autentiškai patirti ir liudyti Evangeliją šiuolaikiniame pasaulyje bei savo aplinkoje.

Rugsėjo 27-ąją, pasišventimo maldai sekmadienį, Šv. Vincento Pauliečio parapijos kunigo Gintaro Urbšto kvietimu Marijampolėje šia proga lankėsi „Gyvųjų akmenų” bendruomenės nariai iš Kauno. Susitikimas tema „Atverk širdį Šventajai Dvasiai” vyko municipaliniame dramos teatre. „Gyvųjų akmenų” bendruomenės nariai daugiau negu 4 valandas dalijosi su marijampoliečiais asmeniniais išgyvenimais, liudijimais, meldėsi ir giedojo. Kun. G. Urbštas pakvietė visus kuo aktyviau prisidėti prie parapijų atgaivinimo programos: burtis į maldos grupeles, dalyvauti renginiuose, namuose skaityti Šventąjį Raštą, nes parapija atsinaujina tik per asmenišką kiekvieno parapijiečio atsivertimą, bendrą visų maldą, dalijimąsi tikėjimu.
-jkad-


Šiaulių moterų katalikių draugija nutarė bendradarbiauti su Šiaulių krikščionėmis demokratėmis

Rugsėjo 27 d. Šiauliuose Moterų katalikių draugija susitiko su miesto krikščionių demokratų partijos narėmis. Susitikime, kuriame dalyvavo krikščionių demokratų partijos Šiaulių skyriaus pirmininkas Edmundas Jovaišis, numatytos bendradarbiavimo gairės ir pasidalyta darbo patirtimi. Moterų katalikių draugijos pirmininkė doc. Jūra Daulenskienė supažindino su draugijos veikla, pabrėžė, kad moteris katalikes su krikščionėmis demokratėmis sieja dvasinė giminystė. Apie krikščionių demokračių darbą kalbėjo Edita Gulbinienė. Nutarta ateityje organizuoti bendrus renginius, ypač labdaros akcijas, plėsti kultūrinę veiklą. Susitikimo dalyvės išklausė mokytojos Elzbietos Klimavičienės paskaitą apie angelus ir apžiūrėjo jos surengtą ekspoziciją šia tema.
-na-


Vyko Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos

Rugsėjo 22–24 d. Šiaulių vyskupijos kurijoje vyko vyskupijos kunigų rekolekcijos, kurioms vadovavo mons. prof. dr. Vytautas Vaičiūnas OFS. Rekolekcijose buvo mąstoma apie kunigo bendravimo su parapija ypatybes, akcentuojamas kunigo dvasingumas, nuo kurio priklauso pastoracijos sėkmė. Kunigas turįs gyventi tomis tiesomis, kurias skelbia kitiems. Buvo nagrinėjami ir kai kurie išpažinčių klausymo aspektai. Rekolekcijose dalyvavęs vyskupas E. Bartulis akcentavo kunigų tarpusavio sutarimo būtinybę.
-na-


Konferencija Kauno arkivyskupijos mokyklų katechetams

Atsižvelgdamas į katechetų nerimą pasikeitus katalikų tikybos mokymo I–XII kl. programai ir nesant naująją programą atitinkančių vadovėlių bei metodinės literatūros, Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras spalio 3 d. surengė konferenciją, kurioje buvo kalbėta, kaip praktiškai dirbti pagal naująją programą 1998/1999 mokslo metais. Konferencijoje dalyvavo per 100 katechetų iš įvairių Kauno arkivyskupijos mokyklų. Konferencijos dalyviai klausėsi pranešimų apie naujosios programos taikymą dirbant su esamais tikybos vadovėliais. Su I–IV klasių tikybos mokytojais šia tema mintimis pasidalijo Katechetikos centro koordinatorė J. Jančiukienė, mokytojos metodininkės R. Žemaitienė, S. Brazdžiukienė, naujo IX kl. vadovėlio rengėja vyr. mokytoja S. Palionienė, Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vedėja L. Truskauskaitė. Po to konferencijos dalyviai dalijosi patirtimi, kalbėjo apie naujos programos realizavimo pamokose privalumus ir trūkumus.
-jp-


Kaune paminėtos šv. Hildegardos 900-osios gimimo metinės

Spalio 4 d. Lietuvos katalikų mokslų akademija, Vilniaus arkikatedros bazilikos choralinės muzikos ansamblis Schola Gregoriana Vilnensis ir Kauno jėzuitų gimnazija surengė vienuolės, abatės, gydytojos ir, svarbiausia, himnų kūrėjos, palikusios įspūdingų Dievo šlovinimo kūrinių, šventosios Hildegardos 900 gimimo metinių minėjimą. Renginys prasidėjo Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo ir pamokslą pasakė kun. G. Vitkus SJ. Po šv. Mišių ansamblis Schola Gregoriana Vilnensis (vadovė D. Adamkevičiūtė) Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje atliko šv. Hildegardos sukurtas giesmes. Ta proga Perkūno name buvo surengta konferencija, kurios metu dr. D. Šlapkauskaitė supažindino su šv. Hildegarda ir jos laikmečio žmonėmis, dr. A. Narvilienė kalbėjo apie dieviškojo pasaulio atspindžius šv. Hildegardos vizijoje, Ž. Stonytė pristatė muzikinį šios garsios kūrėjos palikimą,
-jp, gj-


Seminaras Lietuvos katalikiškųjų mokyklų moksleivių tarybos nariams Kaune

Spalio 5 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre seminarą Lietuvos katalikiškųjų mokyklų moksleivių tarybos nariams vedė U. Dreismickenbeckeris iš Liudwigshafeno krikščioniškųjų visuomeninių švietimo namų (Vokietija). Jame dalyvavo 26 katalikiškųjų mokyklų moksleivių tarybos atstovai iš Kauno, Vilniaus, Telšių, Panevėžio, Rietavo ir Klaipėdos. Per seminarą mokiniai kėlė tokias problemas kaip moksleivių pasyvumą, tarpusavio bendravimo bei kultūros, įgūdžių diskutuoti stoką, per mažai rodomą iniciatyvą. Dalyviai mokėsi, kaip realiai spręsti iškilusias problemas. Svečias iš Vokietijos U. Dreismickenbeckeris supažindino su Vokietijos mokyklų moksleivių tarybos struktūra. Seminaro metu aptarti konkretūs abiejų šalių bendradarbiavimo ateities planai.
-jp-


Šv. Pranciškaus žaizdų paminėjimo šventė Kretingoje

Spalio 3–4 d. kretingiškiai rinkosi į vieną svarbiausių miestelio renginių – Šv. Pranciškaus žaizdų paminėjimo šventę. Spalio 3 d. šv. Mišių metu 10 jaunų pranciškonų priėmė lektoriaus šventimus. Šv. Mišias aukojo ir šventimus suteikė pranciškonų Lietuvos provincijos provincijolas t. Benediktas OFM. Šv. Mišiose taip pat dalyvavo Kretingos konvento gvardijonas t. Astijus OFM, parapijos klebonas t. Gediminas OFM ir kiti pranciškonai. Per šv. Mišias giedojo gausus jaunimo choras, pranciškonų gimnazijos moksleiviai organizavo atnašų procesiją.
-gj-


Keliais žodžiais

Vilnius. Spalio 2–7 dienomis Vilniuje vyko Pasaulinės Liuteronų Federacijos ir Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios surengta konferencija. Jos metu spalio 3 d. viešbutyje „Naujasis Vilnius” buvo surengta Ekumeninė diena. Joje, be liuteronų, dalyvavo metodistų, adventistų, reformatų atstovai, Pasaulinės Bažnyčių Tarybos bei Europos Bažnyčių Konferencijos pareigūnai. Katalikų Bažnyčiai atstovavo vyskupai Jonas Boruta SJ, Rimantas Norvila, kun. Rolandas Makrickas. Vyskupas R. Norvila skaitė pranešimą, kuriame analizavo krikščioniškosios tapatybės problemas besikeičiančioje šiandieninėje visuomenėje.

Anot Lietuvos liuteronų vyskupo Jono Kalvano, tokia Ekumeninė diena Vilniuje vyksta jau antrą kartą. Panašios konferencijos Baltijos kraštuose ir Rusijoje rengiamos nuo 1989 m. Kitomis konferencijos dienomis Vilniuje vyko pasitarimai apie Liuteronų Bažnyčios padėtį pokomunistiniuose kraštuose.
-jk-

I Alytus. Rugsėjo 16 d. Nemunaičio pranciškonai tretininkai I Alytaus parapijos bažnyčioje susitiko su šios parapijos seserimis tretininkėmis. Susitikimui vadovavo ir šv. Mišias aukojo Nemunaičio parapijos klebonas V. Rudzinskas. I Alytaus klebonas V. Sabaliauskas išreiškė viltį, kad tokie susitikimai vyks nuolat, o parapijos tretininkų bendruomenė plėsis ir ateityje duos apčiuopiamų dvasinio augimo vaisių.
-rs-

Kaunas. Rugsėjo 25 d. Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje vyko bendruomeninės susitaikymo pamaldos, kurioms vadovavo bažnyčios prefektas Vytautas Sadauskas SJ. Pamaldų metu giedojo katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys”. Tokias pamaldas šioje bažnyčioje numatoma rengti kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį.
-gj-

Kaunas. Spalio 4 d., Šv. Jėzaus Kūdikėlio Teresės atlaidų metu, Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje per šv. Mišias, kurias aukojo ir pamokslą pasakė kun. A. Milašius, Šv. Antano parapijos choras ir solistai O. Matusevičiūtė (sopranas), R. Leskauskaitė (altas), T. Vaitkus (tenoras) ir A. Stankevičius (bosas) atliko iškilmingas Rozaviko Mišias. Vargonavo L. Katilienė, dirigavo Šv. Antano parapijos choro vadovas A. Tavoras.
-jp-

Šiauliai. Spalio 1 d. Šiaulių vyskupijos kurijoje lankėsi sesuo Mirta iš Vokietijos. Jos vizito tikslas – susipažinti, kaip katechetai dirba su mažaisiais, suteikti metodinę pagalbą. Buvo nagrinėjamos temos apie adventą.

-na-