„Tikėjimo ir šviesos" maldos džiaugsmas Šiluvoje


Rugsėjo 12 d. Šiluvos atlaiduose dalyvavo nemažas „Tikėjimo ir šviesos" bendruomenės būrys. Čia vilniečiai ir kauniečiai susitiko su savo bendruomenės broliais iš Kretingos. Visi džiaugsmingai ir viltingai meldėsi ir šlovino Viešpatį. Susitikimo metu Šiluvoje visos bendruomenės pajuto ypatingą Dievo artumą, Marijos žavesį bei jautrų draugo petį, buvo suvaidinta Šiluvos Marijos bei aklojo senelio istorija.

Pirmosios „Tikėjimo ir šviesos" bendruomenės pradėjo kurtis 1991 metais po Jean Vanier apsilankymo Lietuvoje. Jos buria psichiškai neįgaliuosius, jų tėvus bei karštai Dievą mylintį jaunimą. Bendruomenės nariai susitinka kartą per mėnesį, kartu garbina Viešpatį, švenčia šventes, dalijasi džiaugsmais ir rūpesčiais.
-rk-


Lietuvoje lankėsi Jėzaus draugijos generolo asistentas Vidurio Europos asistencijai Wendelinas Kösteris SJ
 

Rugsėjo 12 d. Jėzaus draugijos generolo asistentas Vidurio Europos asistencijai Wendelinas Kösteris SJ Vilniuje ir Kaune aplankė Jėzaus draugijos namus bei gimnazijas, susitiko su arkivyskupais A. J. Bačkiu ir S. Tamkevičiumi, dvi dienas su Lietuvos jėzuitų namų vyresniaisiais praleido Nidoje. Rugsėjo 18 d. jis pašventino naują Vilniaus jėzuitų gimnazijos koplyčią. Svečias džiaugėsi matydamas, kad Lietuvos provincijoje, nepaisant įvairių problemų, jaučiama viltis, kurios kartais pritrūksta labiau „stabilioms" provincijoms. Tėvas W. Kösteris SJ pasidalijo mintimis apie artėjantį Jubiliejų. Rugsėjo 25 d. garbus svečias Panevėžyje su žurnalo „Sandora" klubo nariais kalbėjo apie ekumenizmą. Šiame susitikime taip pat dalyvavo tėvas Antanas Saulaitis SJ, „Sandoros" žurnalo bendradarbis A. Peškaitis, vyriausioji redaktorė E. Kučinskaitė.
-gj-


Šventinis vakaras „Marijos vardas" Pal. Jurgio Matulaičio namuose
 

Rugsėjo 13 d. Kauno Pal. Jurgio Matulaičio namuose įvyko šventinis vakaras „Marijos vardas", kurį surengė Pal. Jurgio Matulaičio namai ir Kauno mokytojų kultūros ir švietimo centras. Vakaras prasidėjo Pal. Jurgio Matulaičio namų koplyčioje, kur šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė mons. K. Senkus. Apžvelgęs Marijos Šiluvoje apsireiškimo priežastis bei reikšmę, kun. K. Senkus apibūdino Mariją kaip ištikimiausią Viešpaties tarnaitę, šiandien ateinančią su nauja misija. Mūsų dienomis Marija tituluojama kaip „visų tautų moteris". Jos tikslas - skatinti visas tautas ištvermingai siekti vienybės tikros meilės bei teisingumo dvasia su Kristumi, per jį ir su juo, kuris kartu su Tėvu siunčia Šventąją Dvasią - gaivintoją ir atnaujintoją mūsų kelyje į dvasinį atsinaujinimą.

Po šv. Mišių į muzikinę-literatūrinę valandėlę gausiai susirinkę vakaro dalyviai klausėsi sakralinės muzikos choro ir Pal. Jurgio Matulaičio parapijos jaunimo atliekamų giesmių ir eilių. VDU socialinių mokslų magistras V. Juraška papasakojo Šiluvos stebuklo istoriją, kalbėjo apie bažnyčios ir koplyčios statybą, akcentavo Švč. Dievo Motinos apsireiškimo svarbą nūdienos tikinčiųjų gyvenime. Po šventinio vakaro buvo aptarta galimybė ir ateityje organizuoti bendrus kultūrinius ir religinius renginius Pal. Jurgio Matulaičio namuose.
-jp-


Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre aptarta vasaros stovyklų patirtis
 

Rugsėjo 18-19 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre vyko seminaras vasaros stovyklų patirčiai aptarti. Seminare, kuriame dalyvavo 16 vasaros stovyklų organizatorių ir vadovų iš Kauno, Jonavos, Jurbarko, Garliavos parapijų, „Tikėjimo ir šviesos" bendruomenės, Ateitininkų federacijos, buvo aptarti vasaros stovyklų organizaciniai klausimai, programos, pasidalyta mintimis apie sunkumus ir teigiamus dalykus. Visi pripažino, kad labai trūksta autoritetingų vadovų, dvasios tėvų, dėl lėšų stygiaus neretai trumpinamas stovyklos laikas ir ne iki galo įgyvendinamos numatytos programos. Pasidžiaugta kai kurių parapijų dvasininkų dėmesiu ir materialine parama, galimybe socialiai apleistiems vaikams integruotis į visuomenę, vietos žmonių bendradarbiavimu.
-jp-


Pristatyta šv. Teresės Avilietės knyga „Gyvenimas"
 

Rugsėjo 20 d. Kauno pedagoginiame muziejuje pristatyta Bažnyčios mokytojos šv. Teresės Avilietės knyga „Gyvenimas", kurią parengė ses. A. Urbonaitė. Knyga išleista Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacijos įkūrėjos Motinos Augustinos - Vynmedžio šakelės 100 metų sukakties proga. Šis leidinys - bene pirmoji pažintis su šv. Terese Aviliete, karmelio vienuolynų reformatore, už savo knygas „Gyvenimas", „Tobulumo kelias", „Vidinė pilis", „Sielos šauksmas" ir kt. pelniusia Bažnyčios mokytojos titulą.

Pasak knygos pristatyme kalbėjusio Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios prefekto kun. V. Sadausko SJ, šv. Teresė Avilietė šią ir kitas knygas parašė paraginta savo dvasios tėvų. Ji neturėjo filosofinio ir teologinio išsilavinimo, jos skelbtosios Gerosios Naujienos šaltinis buvo jos pačios gyvenimas. Savo knygoje Teresė aprašo antgamtines patirtis, vidinius išgyvenimus, atskleidžia vidinės maldos galią, padėjusią jai pajusti Dievo artumą ir jo teikiamas malones. Mintimis apie šios knygos įtaką dvasinėje kelionėje nūdienos žmonėms pasidalijo menotyros mokslų dr. A. Počiulpaitė, pedagogė M. Jankauskienė, hab. dr. D. Stakišaitis ir kt.
-jp-


Vilniaus miesto trečiasis policijos komisariatas pasižadėjo išsikelti iš Vilniaus arkivyskupijai grąžinto pastato
 

Vilniaus miesto trečiasis policijos komisariatas rugsėjo 22 d. Nuosavybės teisių atkūrimo tarnyboje prie Vilniaus miesto savivaldybės vykusiame pasitarime, kuriame, be tarnybos pareigūnų, dalyvavo ir Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnybos bei policijos atstovai, pasižadėjo iki šių metų lapkričio 10 dienos išsikelti iš Vilniaus arkivyskupijai grąžinto pastato Visų šventųjų g. 5. Numatomame perduoti Visų šventųjų parapijai pastate žadama įsteigti vaikų globos namus. Trečiajam policijos komisariatui Vilniaus miesto savivaldybė persikraustyti ir remonto išlaidoms įsipareigojo skirti 140 tūkstančių litų. Patalpų Visų šventųjų g. 5 Vilniaus arkivyskupija negalėjo atgauti beveik penkerius metus - nuo 1993, kai pastatas Bažnyčiai buvo grąžintas įstatymiškai.
-am-


Keliais žodžiais
 

Kaunas. Rugsėjo 12 d. Perkūno name Kaune atidaryta litografijų paroda „Šventieji vienuoliai". Tai šią žiemą Vilniaus šv. Jurgio bažnyčioje po didžiojo altoriaus grindimis netikėtai atrastas unikalus litografijų rinkinys - XIX a. pirmosios pusės nežinomo autoriaus darbai. Litografijos vaizduoja garsius Bažnyčios šventuosius. Parodos atidarymo metu skambėjo Aido ir Dainiaus Puodžiukų atliekama muzika, pristatytas naujas leidinys „Lietuvos vienuolynai? (sudarytojos R. Janonienė ir D. Klajumienė), kuriame pateikiama informacija apie 75 vienuolynus, supažindinama su Lietuvos vienuolynų architektūra, kitomis meno vertybėmis, pateikiama trumpa istoorija bei veiklos aprašymas.
-gj-

Kaunas. Rugsėjo 17 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje atidaryta dailininko, žurnalisto, visuomenės veikėjo V. Žuko tapybos darbų, koliažų, piešinių ir autorinių liturginės tekstilės darbų paroda. Ši paroda jau buvo surengta Vilniaus „Vartų" galerijoje, Telšiuose, Kretingoje, Palangoje, Plungėje. Lietuvoje ir užsienyje V. Žukas yra surengęs 15 personalinių parodų, nemažai jo darbų įsigiję Lietuvos ir užsienio privatūs kolekcionieriai.
-jp-

Nemunaitis. Rugsėjo 18-20 d. Nemunaičio parapijoje vyko Kaišiadorių vyskupijos Trečiojo šv. Pranciškaus ordino vienuolių formavimo dienos. Iš visos vyskupijos susirinkę tretininkai dalyvavo Pilypo kurse, kurį vedė Naujosios evangelizacijos mokykla. Kalbėta apie Dievo Tėvo meilę, nuodėmę, Jėzaus atliktą išgelbėjimą, atsivertimą, Šventąją Dvasią ir kitus esminius krikščioniško gyvenimo pagrindus. Prie klebonijos įsikūrusiuose namuose reziduojantys tretininkai ypatingą dėmesį skiria maldai ir griežtai laikosi nustatytos dienotvarkės. Sekmadienį per šv. Mišias į postulantūrą buvo priimti dar keli jaunuoliai.
-vv-